In­for­ma­ti­se­ring ge­recht draait uit op fi­as­co

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

BRUSSEL mi­nis­ter van jus­ti­tie Lau­ret­te on­ke­linx heeft de­fi­ni­tief de stek­ker uit­ge­trok­ken van het pres­ti­gi­eu­ze pro­ject Phe­nix voor de in­for­ma­ti­se­ring van het ge­recht. on­ke­linx heeft het con­tract ver­bro­ken met com­pu­ter­reus Uni­sys, dat het geld­ver­slin­den­de pro­ject maar niet van de grond kreeg. Het was de vo­ri­ge mi­nis­ter van jus­ti­tie, Marc Ver­wilg­hen (VLD), die het he­le pro­ject in 2001 op po­ten zet­te. De der­tien ver­schil­len­de com­pu­ter­sys­te­men, waar de ge­rech­te­lij­ke dien­sten tot dan toe ge­bruik van maak­ten, zou­den ver­van­gen wor­den door één cen­traal ICT-sys­teem voor al­le dien­sten. Dat zou de in­ter­ne com­mu­ni­ca­tie en door­stro­ming van in­for­ma­tie ge­voe­lig moe­ten ver­be­te­ren, wat in het licht van de ge­rech­te­lij­ke ach­ter­stand een slim­me zet leek. Na een open­ba­re aan­be­ste­ding gin­gen de fe­de­ra­le over­heids­dienst jus­ti­tie en Fe­dict, de ICTad­mi­ni­stra­tie, in zee met het Ame­ri­kaan­se Uni­sys. Vrij­wel met­een bij im­ple­men­te­ring van het pi­loot­pro­ject kwa­men be­lang­rij­ke kwa­li­teits­ge­bre­ken aan het licht. On­danks de ge­deel­de in­ves­te­ring van € 30 mil­joen, 12 door jus­ti­tie en 18 door Uni­sys, kan het be­drijf het no­di­ge ma­te­ri­aal niet op tijd le­ve­ren en valt de ap­pa­ra­tuur test op test door de mand. Na­dat de re­ge­ring eind 2004 be­slis­te de fac­tu­ren van Uni­sys niet meer te be­ta­len, kwam de com­pu­ter­gi­gant aan het be­gin van het vol­gen­de jaar met een her­stel­plan. Dat draai­de ech­ter op­nieuw uit op de ene ver­tra­ging en mis­luk­king na de an­de­re. Eind 2006 had een knar­se­tan­den­de To­ny Van Parys, jus­ti­tie­spe­ci­a­list van CD&V, ge­noeg van het ge­knoei. In de ka­mer­com­mis­sie jus­ti­tie riep het ka­mer­lid en oud-mi­nis­ter van jus­ti­tie op tot de in­stel­ling van een on­der­zoeks­com­mis­sie. «De mil­joe­nen blij­ven maar ver­dwij­nen in de bo­dem­lo­ze put Phe­nix, zon­der enig re­sul­taat», klonk het toen. Ui­t­ein­de­lijk leg­de ook mi­nis­ter On­ke­linx zich neer bij de com­ple­te mis­luk­king van het pro­ject. «Door de aan­hou­den­de ver­tra­gin­gen en kwa­li­teits­ge­bre­ken valt Phe­nix niet meer te ver­ant­woor­den. Na over­leg met Uni­sys zien we geen uit­weg uit de im­pas­se. De antwoorden van het be­drijf vin­den wij on­vol­doen­de om ver­der te ge­lo­ven in de slaag­kan­sen van Phe­nix», klinkt het op het ka­bi­net jus­ti­tie. In sa­men­spraak met Fe­dict heeft On­ke­linx nu be­slo­ten het con­tract te ver­bre­ken. «De mi­nis­ter heeft Uni­sys for­meel in ge­bre­ke ge­steld en zal al­le ge­da­ne in­ves­te­rin­gen ge­rech­te­lijk pro­be­ren te re­cu­pe­ren van het be­drijf. Dit be­te­kent niet dat het ICT-pro­ject he­le­maal wordt op­ge­ge­ven. We gaan op zoek naar een an­de­re part­ner», klinkt het. «Een ramp», re­a­geert Van Parys. «Het ge­recht moet nu te­rug­val­len op de ou­de sys­te­men die al ja­ren ver­waar­loosd wor­den.»

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.