CD&V trekt naar de ci­ne­ma

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

brussel ‘sa­men werkt’, met die slo­gan trekt CD&V op 10 ju­ni naar de fe­de­ra­le ver­kie­zin­gen. In zijn pre­cam­pag­ne trekt de par­tij van leer te­gen paars dat er steeds weer voor kiest om het in­di­vi­du­a­lis­me te ver­ster­ken. Op de ech­te in­hou­de­lij­ke cam­pag­ne blijft het nog wach­ten tot mei. Van­af vol­gen­de week in uw bios­coop. Om zijn cam­pag­ne kracht bij te zet­ten, zal tus­sen 14 en 20 maart een heu­se re­cla­me­spot in de Vlaam­se ci­ne­ma’s te zien zijn. «Daar­in zul­len we on­ze bood­schap dui­de­lijk naar voor schui­ven: wij is zo­veel ster­ker dan ik», klinkt het. Hoe­wel de spot geen ex­pli­cie­te kri­tiek op het be­leid van paars be­vat, biedt CD&V zich toch als dui­de­lijk al­ter­na­tief aan. «De ide­o­lo­gie van het in­di­vi­du klinkt in the­o­rie mooi, maar draait in de prak­tijk vaak uit op de wet van de sterk­ste. De voor­beel­den zijn haast on­tel­baar: de echt­schei­dings­wet, het drugs­be­leid en het in­bur­ge­rings­be­leid», zegt voor­zit­ter Jo Van­deur­zen. «CD&V ge­looft veel meer in de kracht van het sa­men­le­ven en wil elk ini­ti­a­tief daar­toe on­der­steu­nen.» «Vraag niet wat de ge­meen­schap kan doen voor jou, maar wat jij kan doen voor en bin­nen die­zelf­de ge­meen­schap», lijkt CD&V wel te zeg­gen. Dat was ook de bood­schap in het boek van de nieuw be­noem­de hui­side­o­loog, se­na­tor Wou­ter Be­ke. «Bij de fe­de­ra­le ver­kie­zin­gen van 10 ju­ni zul­len de men­sen moe­ten kie­zen. Zet­ten we in op de kwa­li­teit of op het hui­di­ge ik-be­leid», al­dus Van­deur­zen. «In­ves­te­ren in de kwa­li­teit van sa­men­le­ven is de bes­te weg naar eman­ci­pa­tie». Een echt pro­gram­ma stelt de par­tij maar in mei voor. Vier ‘Da­gen van Mor­gen’ zul­len daar de vol­gen­de we­ken de kracht­lij­nen van moe­ten uit­te­ke­nen. «Geen par­tij­con­gres­sen maar dia­loog­mo­men­ten, waar­van de eer­ste za­ter­dag door­gaat in Gent en gaat over ge­zin. Op 24 maart wordt er in Ant­wer­pen ge­praat over bre­de sa­men­le­vings­ver­ban­den. Op 21 april over so­ci­aal-eco­no­mi­sche vraag­stuk­ken in Kort­rijk, en een week la­ter in Gent over goed be­stuur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.