Schei­ding kan Vla­ming wei­nig sche­len

Metro (Dutch Edition) - - Ge­ne­ral -

brus­sel ruim de helft van de Vla­min­gen ligt niet wak­ker van de ge­vol­gen van een even­tu­e­le echt­schei­ding. Dat blijkt uit on­der­zoek van de Or­de van Vlaam­se ba­lies (OVb). Hoe­wel cij­fers van het Na­ti­o­naal In­sti­tuut voor de sta­tis­tiek (NIs) aan­to­nen dat bij­na twee op drie Vla­min­gen ooit schei­den, ken­nen ze nog al­tijd de pro­ce­du­res en rol van ad­vo­ca­ten niet. De her­vor­ming van de echt­schei­dings­pro­ce­du­re zorg­de de voor­bije we­ken voor een klei­ne po­li­tie­ke storm. On­der im­puls van sp.a-ka­mer­lid Guy Swen­nen werd de schuld­vraag van de ge­rech­te­lij­ke pro­ce­du­re af­ge­voerd. En­kel bij de toe­ken­ning van ali­men­ta­tie speelt de even­tu­e­le schuld nog een rol. Voort­aan be­staan nog slechts twee soor­ten echt­schei­ding: de al be­staan­de echt­schei­ding door on­der­lin­ge toe­stem­ming en de nieu­we schei­ding door on­her­stel­ba­re ont­wrich­ting. Zo kun­nen men­sen mak­ke­lij­ker en snel­ler schei­den dan nu het ge­val was, wat som­mi­ge le­den van de op­po­si­tie bij­zon­der ont­stem­de. Toch be­te­kent dat vol­gens pro­fes­sor fa­mi­lie­recht aan de uni­ver­si­teit Ant­wer­pen (UA) al­ler­minst het ein­de van de ge­vrees­de vecht­schei­ding. «De dis­cus­sie zal en­kel op­schui­ven. Bo­ven­dien zul­len echt­ge­no­ten het eens kun­nen wor­den over deel­ak­koor­den en daar­mee op ei­gen hout­je naar de rech­ter stap­pen», al­dus Swen­nen. «Over knel­pun­ten zal de rech­ter dan zelf oor­de­len. Wie dus over een goe­de ad­vo­caat be­schikt en snel han­delt, kan een on­op­let­ten­de echt­ge­noot op som­mi­ge vlak- ken met­een bui­ten­spel zet­ten. De nieu­we wet is daar­om on­zorg­vul­dig en on­dui­de­lijk. Ik vrees dat er ach­ter­af veel re­pa­ra­tie­werk zal no­dig zijn. Bo­ven­dien is er nog al­tijd geen over­gangs­re­ge­ling uit­ge­werkt voor de han­gen­de pro­ce­du­res.» Naar aan­lei­ding van de nieu­we wet liet de or­de van ad­vo­ca­ten een pei­ling uit­voe­ren naar de me­ning van Vlaan­de­ren over echt­schei­ding. Daar­uit blijkt dat de Vla­ming erg dub­bel­zin­nig staat te­gen­over de rol van de ad­vo­caat. Ener­zijds vin­den bij­na ze­ven op tien Vla­min­gen een ad­vo­caat en­kel no­dig bij een con­flict, ter­wijl de helft aan­geeft dat een raads­man bij el­ke vorm van echt­schei­ding no­dig is. «De Vla­ming kent dus de taak van een ad­vo­caat, maar doet er vaak veel te laat een be­roep op. Bo­ven­dien zijn veel men­sen ge­woon slecht in­ge­licht», al­dus de OVB. Daar­om lan­ceert de Or­de een si­te, waar men­sen te­recht kun­nen voor uit­leg over de echt­schei­dings­pro­ce­du­re, ali­men­ta­tie en on­der­houds­geld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.