Art­sen wer­ken aan elek­tro­nisch voor­schrift

Metro (Dutch Edition) - - General -

brussel Ver­schil­len­de be­drij­ven on­der­zoe­ken op dit mo­ment de mo­ge­lijk­heid van de in­voe­ring van een na­ti­o­naal elek­tro­nisch ge­nees­mid­de­len­voor­schrift ter ver­van­ging van de hui­di­ge pa­pie­ren ver­sie. Dat schrijft het week­blad De Huis­arts. Van­daag schrij­ven art­sen voor de pa­ti­ënt nog al­tijd een pa­pie­ren voor­schrift dat ver­vol­gens elek­tro­nisch ver­werkt door de apo­the­ker. Een vol­le­dig elek­tro­nisch pro­ces zou niet al­leen de fou­ten­mar­ge ver­klei­nen en de zorg­kwa­li­teit ver­ho­gen, maar ook de ad­mi­ni­stra­tie­ve druk op de zorg­ver­le­ners doen da­len. Na de hui­di­ge stu­dier­on­de, waar­bij de mo­ge­lij­ke be­spa­rin­gen be­re­kend wor­den, zou het pro­ject te­gen de zo­mer al van start kun­nen gaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.