Ethi­sche co­de voor ro­bots

Metro (Dutch Edition) - - World -

Zuid-Ko­rea werkt aan een ethi­sche co­de die moet voor­ko­men dat men­sen ro­bots mis­brui­ken én om­ge­keerd. Het ‘Ro­bot Ethics Char­ter’, dat eind 2007 in voe­ge gaat, be­vat richt­lij­nen voor con­su­men­ten en fa­bri­kan­ten. Zuid-Ko­rea is een van de meest hi-tech lan­den ter we­reld en de re­ge­ring staat be­kend om haar en­ga­ge­ment voor de tech­no­lo­gie van de toe­komst. Een re­ge­rings­rap­port voor­spelt zelfs dat te­gen 2018 ro­bots re­gel­ma­tig ope­ra­ties zul­len uit­voe­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.