Ro­de Khmer-tri­bu­naal op los­se schroe­ven

Metro (Dutch Edition) - - World -

phn­om penh Cam­bod­jaan­se en in­ter­na­ti­o­na­le rech­ters heb­ben ge­sprek­ken aan­ge­knoopt om het ge­no­ci­de­pro­ces van het re­gime van de Ro­de Khmer te red­den. De rechts­zaak is im­mers de laat­ste kans om de over­ge­ble­ven ver­ant­woor­de­lij­ken van het re­gime te ver­oor­de­len. Tij­dens het kor­te maar bloe­di­ge re­gime van de Ro­de Khmer on­der lei­ding van Pol Pot wer­den tus­sen 1975 en 1979 naar schat­ting 2 mil­joen men­sen ver­moord. De lei­ders van de Ro­de Khmer heb­ben zich nooit moe­ten ver­ant­woor­den voor de mas­sa­moord, maar in 2004 werd de weg vrij­ge­maakt voor een spe­ci­aal Ro­de Khmer-tri­bu­naal dat ge­steund werd door de VN. Pa­ra­doxaal ge­noeg mocht een lid van de Ro­de Khmer tot 1993 nog wel in een zit­je in de VN plaats­ne­men. Toen vo­rig jaar Ta Mok, de mi­li­tai­re be­vel­heb­ber van de Ro­de Khmer en het eni­ge oud­ge­dien­de lid in hech­te­nis, over­leed zon­der ook maar een vorm van ver­kla­ring af te leg­gen, werd het dui­de­lijk dat het pro­ces een kwes­tie van nu of nooit was. An­de­re le­den die mo­ge­lijk ver­volgd zou­den kun­nen wor­den, zijn im­mers oud of ziek. Bo­ven­dien loopt het pro­ces ern- sti­ge ver­tra­ging op om­dat de in­ter­na­ti­o­na­le rech­ters de zaak naar in­ter­na­ti­o­na­le maat­sta­ven wil­len on­der­zoe­ken ter­wijl Cam­bod­ja het vol­gens de lo­ka­le wet­ten wil voe­ren. De Cam­bod­jaan­se au­to­ri­tei­ten wrin­gen al lan­ger te­gen uit angst dat er te veel on­fris­se her­in­ne­rin­gen open­baar ge­maakt wor­den. Door tijd te rek­ken, is de kans groot dat al­le be­trok­ken Ro­de Khmer-le­den dood zijn voor ze na­men heb­ben kun­nen noe­men. De in­ter­na­ti­o­na­le rech­ters heb­ben al la­ten we­ten dat de ko­men­de on­der­han­de­lin­gen van vi­taal be­lang zijn om het pro­ces via in­ter­na­ti­o­na­le stan­daar­den te kun­nen voe­ren. Als er geen over­een­komst wordt be­reikt, zal het bui­ten­land­se con­tin­gent de VN vra­gen zich te­rug te trek­ken uit het pro­ces.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.