Werk­loos­heid in vrije val

Metro (Dutch Edition) - - Business -

brussel Het aan­tal werk­lo­zen in bel­gië daal­de vo­rig jaar met 39.867 tot 557.274. en de da­ling houdt aan. Vol­gens cij­fers van de Na­ti­o­na­le bank stond de werk­loos­heids­graad vo­ri­ge maand op het laag­ste punt in meer dan vier jaar. In som­mi­ge stre­ken is de werk­loos­heid zelfs ge­daald on­der de my­thi­sche 3%-drem­pel. Wie op zoek is naar werk, waagt best zijn kans in Kort­rijk. Daar is de werk­loos­heid bij man­nen ge­daald naar een his­to­risch la­ge 3%. In heel Bel­gië daal­de de werk­loos­heid vo­ri­ge maand tot 7,7%. Dat is het laag­ste cij­fer sinds sep­tem­ber 2002. De da­ling van de werk­loos­heid is een Eu­ro­pees fe­no­meen. In de eu­ro-re­gio be­reik­te de werk­loos­heids­graad in ja­nu­a­ri een laag­te­re­cord sinds 1993 van 7,4%. Als je in het ach­ter­hoofd houdt dat je werk­loos­heid nooit he­le­maal kan uit­slui­ten, zijn dat ronduit uit­ste­ken­de cij­fers. Zo duurt het bij­voor­beeld so­wie­so al­tijd een tijd­je voor­al­eer pas af­ge­stu­deer­de jon­ge­ren aan de slag kun­nen. Eco­no­mi­ci leg­gen de mi­ni­mum­drem­pel voor werk­loos­heid op 2 à 3%. In de re­gio van Kort­rijk is die drem­pel nu al be­reikt. Tot zo­ver het goe­de nieuws. Ach­ter de Bel­gi­sche cij­fers gaan im­mers gro­te ver­schil­len schuil. Vol­gens cij­fers van de RVA be­droeg de Bel­gi­sche werk­loos­heids­graad eind de- cem­ber 11,7%. Bij de vrou­wen zit ech­ter 13,8% zon­der werk. Ook per re­gio zijn er gro­te ver­schil­len. Zo be­droeg de Waal­se werk­loos­heids­graad eind vo­rig jaar 18,1%, de Brus­sel­se 20,4% en de Vlaam­se 6,9%. De af­na­me van de werk­loos­heid is voor­al een Vlaams fe­no­meen. In Vlaan­de­ren nam het aan­tal werk­lo­zen af met 37.209 tot 194.596. Wal­lo­nië ken­de daar­en­te­gen een lich­te stij­ging met 795 werk­lo­zen tot 269.022. Ook doet Bel­gië het niet fan­tas­tisch in ver­ge­lij­king met de rest van Eu­ro­pa. De werk­loos­heids­graad van 7,7% in Bel­gië ligt nog al­tijd boven de 7,4% voor heel de eu­ro-re­gio. In 2006 leef­de zelfs 14,3% van de vol­was­sen Bel­gen, stu­den­ten uit­ge­zon­derd, in een huis­hou­den waar nie­mand werk had. Dat is het hoog­ste per­cen­ta­ge in al­le 27 lid­sta­ten van de EU.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.