5 re­de­nen om ‘ Pe­ter Pan’ (Pla­ti­num Edi­ti­on) te be­kij­ken

Metro (Dutch Edition) - - Dvd -

1.EenDis­ney-klas­sie­ker: ‘Pe­terPan’(1953)kwam na het com­mer­ci­eel te­gen­val­len­de ‘Ali­ce in Won­der­land’ (1951) en werd één van de groot­ste hits voor Walt Dis­ney. Ei­gen­lijk had ‘Pe­ter Pan’ al ve­le ja­reneer­der­moe­ten­ver­filmd­zijn,maar­hetscript ging door zo­veel ver­an­de­rin­gen dat het pro­ject bleefaan­sle­pen.Ui­t­ein­de­lijk­werd­heteen­zeer­ge­kuis­te ver­sie van het ver­haal van J.M.Bar­rie (bij­na geen en­ke­le dia­loog is over­ge­ble­ven) en was Walt zelf niet en­thou­si­ast over wat hij la­ter de ‘on­sym­pa­thie­ke’ voor­stel­ling van Pe­ter noem­de. 2. Freud: Van de Freu­di­aan­se subtext in het to­neel­stuk en boek van Bar­rie is niet zo­veel over­ge­ble­ven. Be­hal­ve dan dat Hook en de va­der van stem wer­den voor­zien door de­zelf­de ac- teur(in­over­een­komst met­deop­voe­rin­gen van het stuk). Maar de kus-vin­ger­hoedei­kel-scè­ne is bij­voor­beeld ver­dwe­nen. En toch had Dis­ney die ooit ge­pland (zie ex­tra’s). Het lijkt er een beet­je op dat de adap­ta­tie met de ja­ren mil­der is ge­wor­den en­dat­de­sek­su­e­le ele­men­ten in de con­ser­va­tie­ve ja­ren’50wei­nig kans had­den om aan­dacht te

krij­gen (‘Bam­bi’ is op dat vlak ex­pli­cie­ter). 3. Een in­te­res­san­te adap­ta­tie: Zon­der nu een echt mees­ter­werk te zijn, blijft de Dis­ney-‘Pe­ter Pan’ een merk­waar­di­ge ver­sie. In 74 mi­nu­ten weet men een massa per­so­na­ges (ach­ter­een­vol­gens va­der, moe­der, Wen­dy en de an­de­re kin­de­ren, Pe­ter Pan, Tin­ker­bell, Cap­tain Hook, Smee, dekro­ko­dil,deLost­boys,het­in­di­a­nen­op­per­hoofd en zijn doch­ter) op de meest ef­fi­ci­ën­te ma­nier te in­tro­du­ce­ren. Voeg daar nog aan toe dat ‘Pe­ter Pan’ heel wat mu­si­cal­num­mers be­vat en je be­seft dat de ‘screen­ti­me’ hier zeer, zeer eco­no­misch werd ge­bruikt. 4. Cap­tain Hook en de kro­ko­dil: De groot­ste fun van ‘Pe­ter Pan’ ligt bij Hook, Smee en de smul­paap-kro­ko­dil die zich al­tijd ver­raadt door zijn ge­tik. Al­le an­de­re per­so­na­ges zijn zo zoe­te­lijk voor­ge­steld (ze­ker in een Dis­ney-film) dat de ‘schur­ken’ er met kop en schou­ders bo­ven­uit ste­ken. De in­di­a­nen zijn ook leuk, maar dan om­dat ze een pro­duct van hun tijd zijn. De ronduit ra­cis­ti­sche voor­stel­ling zou nu op heel wat te­gen­stand stui­ten. 5. In­te­res­san­te ex­tra’s: Naast heel wat spel­le­tjes en fun voor de klein­sten be­vat de dvd ook een goe­de ma­king-of, een au­dio­com­men­taar door me­de­wer­kers van toen, een do­cu over hoe an­ders ‘Pe­ter Pan’ had kun­nen zijn (in­dien Walt zijn eer­ste idee­ën had door­ge­dre­ven) en een spe­ci­al rond Tin­kel­bell.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.