Trein­kaart ver­ge­ten (te va­li­de­ren) ?

Metro (Dutch Edition) - - Reisinfo Nmbs-groep -

Om met de trein te rei­zen moet je over een gel­dig ver­voer­be­wijs be­schik­ken, dat weet ie­der­een. Als je als Trein­kaart­hou­der uit­zon­der­lijk toch je trein­kaart niet bij je hebt, dan heeft de NMBS hier een apar­te re­ge­ling voor. Liet je je Trein­kaart thuis, of ver­gat je ze op­nieuw te va­li­de­ren? Dan heeft de NMBS goed nieuws voor jou: om­dat ie­der­een wel eens iets ver­geet, ziet ze twee on­op­let­tend­he­den in een jaar door de vin­gers (te be­gin­nen van­af de eer­ste vast­stel­ling). Dit be­te­kent dat je, in­dien je je Trein­kaart ver­gat of met een ver­val­len Trein­kaart reis­de, geen kos­ten hoeft te be­ta­len om dit in or­de te bren­gen. De­ze re­ge­ling geldt NIET voor Cam­pus en Rail­flex, om­dat die door de rei­zi­ger moe­ten wor­den in­ge­vuld. Voor­waar­den Aan de­ze gun­sti­ge re­ge­ling zijn wel en­ke­le voor­waar­den ver­bon­den. Ver­gat je je Trein­kaart, dan moet je ze bin­nen de 14 da­gen in het sta­ti­on voor­leg­gen. Je Trein­kaart moet ui­ter­aard gel­dig zijn op de dag dat je die ver­gat. Reis­de je met een ver­val­len Trein­kaart? Dan ge­niet je de voor­de­li­ge re­ge­ling als je Trein­kaart hoog­stens één dag ver­val­len was, en je ze van­af de dag dat je niet in re­gel bleek op­nieuw gel­dig maakt. In bei­de ge­val­len wordt je si­tu­a­tie dus ach­ter­af, in het sta­ti­on, ge­re­geld. De trein­be­ge­lei­der zal tij­dens zijn con­tro­le een vast­stel­ling op­ma­ken, die je in het sta­ti­on moet af­ge­ven wan­neer je je er meldt voor de re­ge­ling.

www.nmbs.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.