Dal­las mag van play-offs dro­men

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

Bas­ket­Bal De Dal­las Ma­ve­ricks den­de­ren met een rot­vaart door het ame­ri­kaan­se bas­ket­sei­zoen. Het team heeft zich met een klin­ken­de ze­ge te­gen New Jer­sey als eer­ste ge­plaatst voor de play-offs van de NBa. spil­fi­guur in het ster­ke col­lec­tief van Dal­las is de on­grijp­ba­re Dirk No­witz­ki, die wei­nig last heeft van ster­al­lu­res. Het sei­zoen be­gon in mi­neur voor de Ma­vs, die vier keer op rij de boot in­gin­gen. Toen de kop er een­maal af was, liet het team van on­ze land­ge­noot Di­dier Mben­ga zich ech­ter zel­den op een slip­per­tje be­trap­pen. Sinds hun eer­ste over­win­ning heb­ben de Ma­ve­ricks 51 van hun 56 mat­chen ge­won­nen. Daar­mee is de ver­lie­zen­de fi­na­list van vo­rig jaar op 22 mat­chen voor het sei­zoens­ein­de al ze­ker van een plek­je in de play­offs. Van rus­tig uit­bol­len kan ech­ter geen spra­ke zijn, want het bes­te team in het re­gu­lie­re sei­zoen krijgt het thuis­voor­deel in de eind­ron­de. De re­gel­maat die Dirk No­witz­ki en zijn maats eta­le­ren, komt in de buurt van wat de Chi­ca­go Bulls pres­teer­den in de hoog­da­gen van Mi­chael Jor­dan. In het sei­zoen 1995-96 kwam die uit op 72 over­win­nin­gen en 10 ne­der­la­gen. New Jer­sey was in elk ge­val niet in staat om de op hol ge­sla­gen veu­lens uit Texas tot staan te bren­gen. No­witz­ki (22 ptn, 11 rbs) gaf de fak­kel van top­sco­rer door aan ploeg­maat Ja­son Ter­ry, die met 24 pun­ten het best bij schot wa­ren. Maar het is het col­lec­tief dat Dal­las zo sterk maakt: ze­ven spe­lers maak­ten 10 pun­ten of meer. Het mag dan ook niet ver­ba­zen dat Dal­las meer dan ooit kans maakt om zijn al­ler­eer­ste NBA­ti­tel bin­nen te ha­len. Vo­rig jaar liep het in ex­tre­mis mis in de fi­na­le te­gen Mi­a­mi Heat, dat on­der im­puls van een be­vlo­gen Dwy­a­ne Wa­de te­rug­kwam van een 2-0 ach­ter­stand. Een mo­ge­lij­ke con­cur­rent is San An­to­nio Spurs, dat zijn de­fen­sie heeft her­schikt en al tien wed­strij­den op rij on­ge­sla­gen is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.