Dani

Najbolja karakteris­tika – pu nac na funkciji

Već danima su u Graničnoj policiji BiH top tema prijedlozi za unapređenj­a. No, sudeći po informacij­ama iz GP-a, ni ovaj put se nije odstupilo od već uspostavlj­ene prakse da napreduju uglavnom podobni koji imaju dobre rodbinsko-prijateljs­ke veze

- Piše: Dženana Karup Druško

Komisija za unapređenj­e policijski­h službenika u Graničnoj policiji BiH objavila je 14. aprila 2014. godine listu kandidata koji su predloženi za čin mlađeg inspektora.

Već danima su u Graničnoj policiji BiH top tema prijedlozi za unapređenj­a što automatski znači veći plaću, ali i mogućnost daljeg napredovan­ja i zauzimanja boljih pozicija. Sudeći po informacij­ama iz GP-a, ni ovaj put se nije odstupilo od već uspostavlj­ene prakse da napreduju uglavnom podobni koji imaju dobre rodbinsko-prijateljs­ke veze. Mladi pravnik iz Hercegovin­e, koji je već treći put na testiranju, nije mogao sakriti razočarenj­e, jer opet nije prošao iako njegovi pretpostav­ljeni “imaju manje škole od mene. Ne znam što sam uopće i završavao fakultet?!”

^ista petica

Osim što se otvoreno govori kako su odabrani na testiranje došli sa ispunjenim testovima, u GP-u je dobro poznato i ko je za koga, i preko koga lobirao. Još i prije testiranja, među najozbiljn­ijim favoritima za dalje napredovan­je bila je Emina Muhić koja radi u Uredu za strateško planiranje i analizu, na čijem čelu je Vladimir Popović, koji je, navodno, i najzaslužn­iji za njeno napredovan­je. Muhićka je na testiranju dobila čistu peticu, jedina od nekoliko stotina kandidata. Da Komisija nije bila baš tako izdašna, govori drugorangi­rana iz Ureda za strateško planiranje, Aida ^ataković, koja je dobila tek trojku.

Među predloženi­ma je i Darko Kapetanovi­ć (za inspektora za istrage u Centralnom istražnom uredu), dosadašnji vozač Vinka Dumančića, direktora kome je istekao mandat. Eni Ramić iz Velike Kladuše, tetka Anita Bašić (rođena [kalić), viši je inspektor u Jedinici granične policije Strmica, a tetkin muž Mensur Bašić je, je li, bio član Komisije za unapređenj­e, a predsjedni­k Komisije je Vladimir Popović.

Emir [kaljo se prije dolaska u GP “malo” bavio kriminalom, no sad je uzoran policajac u jednoj od jedinica za koju se svi otimaju (na sarajevsko­m aerodromu) i među predloženi­m je za poziciju inspektora za prikrivene operacije iako je dobio skromnih 3,1. Ali je zato puno bolje prošao za poziciju šefa smjene Jedinice na aerodromu. Ispred njega je Armin Nizan, ali se pretpostav­lja da će on kao prvoplasir­ani ići u Banju Luku, što [kalji ostavlja slobodan prostor za Sarajevo. Kao najbolja karakteris­tika za napredovan­je spominje se njegov punac Mustafa Ovčina, načelnik Uprave za administra­ciju u GP-u, zahvaljuju­ći kome je i došao u GP, iako je kao kadet imao problema jer se vodi u ope ra ti vnim evi den ci ja ma MUP- a Ze ni č ko- do boj skog kantona, što je “sređeno”.

Imam ja šuru...

Za inspektora za graničnu kontrolu predložen je Radenko Buha koji radi u Bijeljini. Njegove kolege tvrde da je za tu poziciju intervenis­ao preko @arka Lakete, pomoćnika direktora, kod koga se, navodno, za Buhu založio Svevlad Hofman. No, ono što je po njima sporno jeste da je Buha, nedavno, u blizini grani-

Još i prije testiranja, među najozbiljn­ijim favoritima za dalje napredovan­je bila je Emina Muhić koja radi u Uredu za strateško planiranje i analizu, na čijem čelu je Vladimir Popović, koji je, navodno, i najzaslužn­iji za njeno napredovan­je. Muhićka je na testiranju dobila čistu peticu, jedina od nekoliko stotina kandidata

čnog prijelaza Rača, imao incident u kome je pucao iz oružja, i to je prijavio izvjesni Mitrović, ali sve je zataškano.

Za šefa smjene (jednog od tri, koliko se traži) Jedinice u ^apljini predložen je Armin Torlo, koji je dobio visokih 4,6 od Komisije što ga čini jednim od najboljih kandidata. Inače, Torlo je šura Edina Musića, pomoćnika komandira saobraćajn­e policije u Mostaru, za koga upućeni tvrde da je naj za slu ž ni ji za “sređivanje” detalja oko nezgode u kojoj je Vladimir Popović slupao službenog džipa iz Doljana. Musić je, navodno, u dobrim relacijama i s Laketom kroz “praćenje prolaska nekih pošiljki akciznih roba”, o čemu puno znaju granični policajci u ovom dijelu BiH koji su Danima poslali pismo s nekim zanimljivi­m detaljima.

Radoš Drakula će, najvjeroja­tnije, biti inspektor za prikrivene operacije. Za njega je urgirao Laketa, a upućeni tvrde da je intervenci­ja za njega nekoliko puta dolazila iz kabineta predsjedni­ka RS-a Milorada Dodika.

Iako je ovo samo djelić informacij­a o provedenom konkursu,

treba li čuditi što se pojavio dopis koji je naslovljen na Policijski odbor za žalbe policijski­h službenika, misiju Vijeća Evrope i Policijski odbor za žalbe građana, a u kome se ovaj konkurs naziva – tender, te se navodi: “Odluke donesene od strane konkursne komisije više liče na odluke tenderske komisije jer su na konkursu radna mjesta predviđena za policijske službenike koji se izjašnjava­ju kao ostali predviđena za one koji daju više, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Opće je poznato da su jedan kandidat i kandidatkn­ja, igrom slučaja Bošnjaci, konkurisal­i za radna mjesta ’ostalih’ i do sada su dva puta unaprijeđe­ni. I dobili najbolje ocjene, što je diskrimini­salo ostale kandidate koji su poštovali nacionalnu strukturu u Graničnoj policiji.”

I žalbe i tužbe

Zbog velikog nezadovolj­stva već se najavljuju žalbe na provedeni konkurs, pa i tužbe. [to ne bi bilo prvi put. ^ak se dešavalo i da Odbor poništi unapređenj­a, no, nažalost, nikad niko zbog toga nije odgovarao, tako da se praksa nastavlja.

Nekoliko dana prije prijedloga, za mlađe inspektore predloženi su i kandidati za činove gla vnih in spe kto ra. Iz re da srpskog naroda unaprijeđe­n je Predrag Radojčić, za koga kolege kažu da je i pametan i sposoban. No, uz njegovo ime se veže jedna ratna mrlja, tačnije zna se da je u vrijeme rata bio negdje oko Srebrenice, ali to nikad nije razjašnjen­o do kraja. Radojčić je predložen za šefa Uprave za operacije.

^in glavnog inspektora od Bošnjaka dobio je Almir Bašić, koji je predložen za šefa Ureda za profesiona­lne standarde. Neosporno je da je mlad, pametan, sposoban i ambiciozan, ali mu kolege zamjeraju preveliku bliskost s Bakirom Dautbašiće­m iz Ministarst­va sigurnosti kome, navodno, redovno prenosi sva bitnija zbivanja u GP-u. Međutim, i uz to, mnogi smatraju da je puno bolji kandidat za tu poziciju od drugoplasi­ranog Rasima Redže, koji je dosada bio v.d. načelnika Ureda za profesiona­lne standarde, a koji je na toj poziciji zamijenio Mugdima Vranca (čije ime se direktno povezuje s plavom fasciklom u kojoj su spiskovi nekoliko desetina policajaca koji nisu prošli sigurnosne provjere, a koji su Dani nedavno objavili).

Navodno je Redži od strane direktora bila obećana ta pozicija ukoliko pomogne da se slomi Enes Gačanin, dosadašnji zamjenik direktora. I potrudio se, nije da nije. Na čelu Komisije je bio Velislav Kovač koji očito nije ispoštovao želju direktora, zbog čega se govori da bi moglo doći do poništenja konkursa kako bi Redžo ipak prošao. Uostalom, ko zna šta je sve u ladicama ovog ureda. Međutim, kako Dumančić uskoro odlazi s te pozicije i dolazi novi direktor, teško da će biti vremena za Redžino napredovan­je. Uz to, već se govorka da će se pokrenuti pitanje zašto je i po čijem nalogu Redžo kopirao spise određenih predmeta, u kojima je bio disciplins­ki tužitelj i ključni istražitel­j, i predavao ih Bakiru Dautbašiću. ■

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina