Mrkonjić-Grad, 25. i 26. novembar 1943. (IV)

Svi vijećnici su birani aklamacijom

Dani - - Sadržaj - (Kraj)

Poslije završene diskusije [o izlaganju Osmana Karabegovića], član Radnog pretsjedništva, drug Avdo Humo predlaže Skupštini listu vijećnika ZAVNOBiH-a:

ANDRIĆ VELJKO, gostioničar iz Zvornika; Alikalfić Fazlija, inž. šumarstva iz Mostara; Bajalica Mitar, učitelj iz Knežpolja, Bos.[anska] Dubica, politkom X Divizije; Babić Ljubo, pravnik iz Bos. [anske] Gradiške, član AVNOJ-a; Bućma Žarko, težak iz sreza Bos.[anska] Dubica, komandant područja, član AVNOJ-a; Babić Dane, težak iz Suhaje, Bos.[anska] Krupa, član Oblasnog NOO; Bojinović Đurađ, težak iz Stekerovaca, Glamoč, član AVNOJ-a; Bjekić Marko, težak iz Popovića; Bursać Milan, težak iz Kamenice, Drvar, član Obl.[asnog] NOO, član AVNOJ-a; Bijeljac Krsto, sveštenik iz Prekaje, Drvar, član Obl.[asnog] NOO; Butozan dr Vaso, potpukovnik, ljekar, član Izvršnog Obl.[asnog] NOO i član AVNOJ-a; Begić Jure, šumarski nadsavjetnik iz Dervente; Brajković Bogomir, sudija [iz Tuzle]; Brkić Hasan, advokat pripravnik iz Livna, politkom XXVII Divizije; Bilić Nikola, agronom iz Vlasenice; Bektašević Ismet, posjednik iz Bratunca, bivši član Glav.[nog] odbora JMO, [bivši] poslanik; Badnjević Ešref, sudija; Babić Ante, profesor iz Sarajeva; Brstina Dušan, radio telegrafista iz Nevesinja; Bjelica Janko, mašinski inženjer iz Bileća; Babić Simo, građevi.[inski] inženjer iz sela Lastve, Trebinje; Bektašević Nijaz, radnik iz Konjica; Ćopić Branko, književnik iz Hašana, Bos. [anska] Krupa, član Obl.[asnog] NOO, član AVNOJ-a; Čehajić Džemal-Mahmut, geometar iz Prnjavora, član AVNOJ-a; Čamo Edhem, veterinar iz Gradačca; Ćemerlić Hamdija, profesor Visoke teološke škole, Sarajevo; Čolaković Rodoljub, novinar iz Bijeljine, član AVNOJ-a; Čomić Halid, težak iz sela Fatinca, srez Bileća; Čengić Ibro, tipografski radnik iz Sarajeva; Došen Ilija, pravnik iz Vedrog polja, Petrovac, član Obl. [asnog] NOO; Danilović inž. Uglješa, iz Odžaka; Dizdar Sulejman iz Livna; Danon dr. Oskar, Sarajevo; Dugonjić Rato, pravnik iz Sarajeva; Draganić Nikola, težak iz sela Borci, srez Konjic; Dukarić Sredo, težak iz Skender Vakufa, Kotor Varoš, pret.[sjednik] opš.[tinskog] NOO; Dukanović Pero, težak iz Kravice; Eleta Stevo, težak iz sela Vražalice; Eraković Simo [iz Tuzle], bivši poslanik Bos.[anskog] sabora i senator Zemljorad.[ničke] stranke; Filipović Sulejman, pukovnik iz

Sarajeva; Guteša Milan, težak iz sela Suvaje Bos.[anski] Petrovac, član Okružnog NOO; Gruhonjić Osman, učitelj iz Janje; Goranin Pavle iz Sarajeva, politkom XXVII Divizije; Gluhić Omer, učitelj iz Tuzle; Grubačić Kosta, profesor filozofije iz sela Poljci, Bileće; Grk Dušan, težak iz sela Dabra, srez Stolac; Hozić Sabit, trgovac iz Kotor Varoši; Hercegovac Adem, politkom. Prnjavorskog odreda, član AVNOJ-a; Hotić Mesud, učitelj iz Bugojna, načelnik štaba X Divizije, član AVNOJ-a; Hadžić Boško, Sočanica, Derventa; Hadžiosmanović Smail, težak iz Jajca, član Sreskog NOO; Hadžisarajlić Halil, vjeroučitelj iz Banja Luke; Hodžić Mujo, težak iz sela Šatorovića; Humo Avdo, književnik iz Mostara, član AVNOJ-a; Harnović Rade iz Stoca, p.[ot]pukovnik, komandant X Hercegovačke brigade; Ilić Slobodan, komandant Jajačkog područja; Ivić Bubaš, radnik iz Mostara; Ivezić Dujo, industrijalac iz Banja Luke, član Oblasnog NOO, član AVNOJ-a; Josipović Dušan, apsolvent, član AVNOJ-a; Jokić Špiran, kom.[andant] Janjskog odreda, član Obl.[asnog] NOO, član AVNOJ-a; Jakšić Rade, geometar, iz sela Milića, politkom I Birčanske brigade; Jakupović Mevla, radnica iz Tuzle; Jovanović Dušan, geometar iz Gornjih Babina; Komnenović Simo, obućarski radnik iz Prijedora, član Ob.[lasnog] NOO, član AVNOJ-a; Kovačević Mitar, iz Ribnika, Ključ, kom.[andant] područja Mrkonjić [Grad]; Kecmanović dr. Vojislav, ljekar iz Bijeljine; Kunecki Ignac, radnik iz Prnjavora, član Sreskog NOO; Kecman Miloš, težak iz Drinića, Bos.[anski] Petrovac, član AVNOJ-a; Karabegović Osman, student iz Banja Luke, član Obl.[asnog] NOO, član AVNOJ-a; Kolak Rudolf, pravnik iz Banja Luke; Kulenović Skender, književnik iz Travnika, član AVNOJ-a; Kuđić Toša, težak iz sela Popova; Kosorić Pero, iz sela Sokolca, komandant XXVII divizije; Kamenjašević Ante, gostioničar iz Tuzle; Kunosić Abdulah, priv. [atni] namještenik iz Tuzle; Kršlak Rasim, činovnik iz Vlasenice; Kurt Husnija, direktor gimnazije iz Mostara; Kovačević Lazar, težak iz sreza Gackog; Kapor Čedo, radnik iz Trebinja, politkom X Hercegovačke brigade; Lazić Lazo, težak iz Lešljana, član AVNOJ-a; Lukić-Kurjak Veljko, težak iz Bukovice, komandant II Majevičke brigade; Lukić Simo, težak iz sela Suho Polje, srez Maglaj, politkom odreda; Ljuić Vojo, radnik iz Sarajeva; Mujkić Hadži-Mehmed, vjeroučitelj iz Kotor Varoši, član Ob.[lasnog] NOO, član AVNOJ-a; Maglajlić Šefket, radnik iz Banja Luke, sekretar Obl.[asnog] NOO-a; Mažar-Šoša Josip iz Banja Luke, komandant XI divizije; Milivac Jovo, težak iz Strvica, sekretar Sreskog NOO; Mikulić Jure, težak, član AVNOJ-a; Marić Ignjat, težak iz Blagaja, član Sreskog NOO; Mićanović Slavko, profesor iz Bijeljine; Mijatović Cvijetin-Majo, student iz Lopara; Mitrašević Jovo, težak iz Mačkovca; Marković Andrija, iz sela Brainaca, član Obl. [asnog] NOO; Manjkalović Tomo, težak iz sela Miošića; Minić Mitar iz Mokrog, komandant Romanijskog odreda; Međo Tomo, težak iz Crne Rijeke; Mandžić Pašaga, radnik iz Tuzle; Medan Savo, radnik iz Mostara, intendant VI Hercegovačke brigade; Mrković Joksim, šumar iz sreza nevesinjskog; Mastilović Novak, sveštenik iz Gackog; Miskin Vaso, radnik iz Trebinja; Maksumić Omer, vjeroučitelj iz sreza konjičkog; Mićević Milan iz sreza konjičkog, zamj.[enik] komandanta Mostarskog bataljona; Markotić Mato iz Ljubuškog, zamj.[enik] politkoma bataljona X hercegovač.[ke] brigade; Mesihović Halid, radnik iz Ljubuškog; Nazečić Salko, profesor iz Mostara; Ninković Dmitar, težak iz Glamoča, član AVNOJ-a; Novaković Grujo, pravnik iz Glasinca; Nikolić Zora, radnica iz Sarajeva; Ninčić Maksim, težak iz sreza nevesinjskog; Nježić Vid, težak iz Vijačana, Prnjavor, član Obl. [asnog] NOO, član AVNOJ-a; Osmić Omer, zemljoradnik iz sreza prozorskog; Omanović Hamdija, potpukovnik, komandant VIII brigade; Porobić Mujo, pravnik iz Dervente; Pucar Đuro-Stari iz Kesića, Bos.[ansko] Grahovo, član Obl. [asnog] NOO, član AVNOJ-a; Popović Mihailo-Kaja, komandant bataljona, čl.[an] AVNOJ-a; Perović Danica, kapetan iz Banja Luke, upravnik bolnice XI Divizije; Pobrić Edhem, student iz Teslića; Perković Mile, radnik iz Duvna; Pehlivanović Mehmed; Perić Drago, težak iz Duvanjskog polja; Popović Bora, pravnik iz sela Obudovaca; Pantić Milan, geometar iz Zvornika; Perić Ratko, rudar iz Peljava, komandant I Majevičke brigade; Popović Stevo, težak iz Vukosavaca; Preka Aleksandar iz Tuzle, bivši poslanik HSS-a; Peleš dr. Ljubo, advokat iz Tuzle; Pjanić Abdulah, sajdžija iz Bijeljine; Pašajlić Doka, radnik iz sela Lukavca, srez Nevesinje; Pribišić Lazo, težak iz sela Dračeva, srez Ljubinje; Rodić Slavko, pukovnik, geometar iz Drvara, komandant V korpusa; Redžić Enver, profesor iz Bihaća, član AVNOJ-a; Radiša Pero, težak, čl.[an] AVNOJ-a; Rosić Jovo, težak iz Sajkovića, Livno, komandant mjesta; Rustembegović Mujbeg, pretsjednik NOO za Gradačac; Radić Simo, težak iz sela Zivanj, srez Ljubinje; Simatović Boško, težak iz Palančišta kod Prijedora čl.[an] AVNOJ-a; Stojnić Veljo, učitelj iz Prijedorskog sreza, politkom V korpusa; Stanišljević Pejo, težak, čl.[an] AVNOJ-a; Soldat Mitar iz sreza Mrkonjić [Grada] čl.[an] AVNOJ-a; Semak Vasilj, krojač iz Prnjavora, čl.[an] sreskog NOO; Subbtić T. Mitar, težak, čl.[an] AVNOJ-a; Sudžuka Muhamed, sudija i bivši podžuipan iz Fojnice; Savić Brano, pravnik iz Šekovića, čl.[an] AVNOJ-a; Savić Savo, sveštenik iz sela Strmice; Starović Obren, bankovni činovnik iz sela Samobor, srez Gacko; Slavić Božo, težak iz sela Veličana, srez Ljubinje; Šiljegović Boško, student filozofije iz Knežpolja, Bos.[anska] Dubica, politkom IV Divizije, čl.[an] AVNOJ-a; Šiljegović Miloš, učitelj iz Knežpolja, Bos.[anska] Dubica, komandant XI brigade; Šehović Ahmet, radnik iz Bos.[anskog] Novog, čl.[an] Obl. [asnog] NOO; Škondrić Mihailo, major iz Jelašinovaca, Sanski Most, čl.[an] AVNOJ-a; Šević Simo, kapetan, iz sreza Sanski Most, čl.[an] AVNOJ-a; Škorić Miloš, činovnik iz sela Vršana; Šahinpašić Šain, profesor iz Rogatice; Šegrt Vlado, potpukovnik, iz Lastve, srez Trebinje; Šator Ibrahim, tehničar iz sela Dubrava, srez Stolac; Šakota Slobodan iz Čapljine, zamj.[enik] kom.[adanta] bataljona X brigade; Tolo Niko, težak iz Fojnice, pretsjednik kotarske organizacije HSS-a; Trikić Vaso, radnik iz Drvara, čl.[an] Obl. [asnog] NOO; Vukić Stevo, trgovac iz Prijedora, čl.[an] Izvršnog ONOO, čl.[an] AVNOJ-a; Vlatković Nemanja, učitelj iz Svodne kod B.[osanskog] Novog, zam. [jenik] kom.[andanta] X Divizije; Vujanović Dragan, težak iz Bos. [anske] Dubice, pretsjednik ONOO; Vejnović Svetozar, težak iz Velike Rujiške, Bos.[anski] Novi, čl.[an] Izvršnog oblasnog NOO i čl.[an] AVNOJ-a; Vojinović Petar, potpukovnik,

kom.[andant] IV Divizije, iz Slatine, srez S.[anski] Most; Vranješević Rada, student, čl.[an] Centralnog odbora AFŽ; Vulin Sava, težak, čl.[an] AVNOJ-a; Vranješević Žarko, trgovac iz Krupe na Vrbasu, intendant I brigade čl.[an] AVNOJ-a; Vujasinović Tošo, privatni namještenik iz Maglaja; Vasić Nenad, pravnik iz Mostara; Vukoje Božo, zemljoradnik iz Pađena, srez Bileće; Zagorac Nikola, težak iz Donjeg Vakufa, čl.[an] Sreskog NOO; Zekić Miloš iz Šekovića, komandant VI Bosanske brigade.

SKUPŠTINA IZABIRE

vijećnike ZAVNOBiH-a glasajući posebice za svakog predloženog vijećnika. Svi predloženi vijećnici izabrani su od Skupštine jednoglasno.

Zatim drug Avdo Humo predlaže Skupštini listu vijećnika AVNOJ-a iz Bosne i Hercegovine [po pojedinim srezovima]:

SREZ PRIJEDOR: Vijećnik: Sveto Vukić, trgovac iz Prijedora; zamjenik: Boško Simatović, težak iz Palančišta, Prijedor

SREZ BOS.[ANSKA] GRADIŠKA: Vijećnik: Ljubo Babić, pravnik iz Bos.[anske] Gradiške; zamjenik: Pejo Stanišljević, težak

SREZ B.[OSANSKA] DUBICA: Vijećnik: Boško Šiljegović, student filozofije iz Knežpolja, politkom IV divizije; zamjenik: Žarko Bućma, težak iz Sreza Bos.[anska] Dubica, komandant područja

SREZ BOS.[ANSKl] NOVI: Vijećnik: Svetozar Vejnović težak iz Vel.[ike] Rujiške Bos.[anski] Novi; zamjenik: Lazo Lazić, težak iz Lješljana

SREZ Bos.[anska] KRUPA: Vijećnik: Sava Vulin, težak; zamjenik: Branko Ćopić, književnik iz Hašana, Bos.[anska] Krupa

SREZ SANSKI MOST: Vijećnik: Mihailo Škondrić iz Jelašinovaca, Sanski Most, zamjenik komandanta Grahovskog odreda

SREZ KLJUČ: Vijećnik: Mitar Kovačević iz Ribnika, Ključ, komandant područja Mrkonjić [Grad]

SREZ MRKONJIĆ GRAD: Vijećnik: Mitar Soldat iz sreza Mrkonjić [Grad]; zamjenik: Žarko Vranješević, trgovac iz Krupe na Vrbasu

SREZ GLAMOČ: Vijećnik: Dmitar Ninković, težak iz Glamoča; zamjenik: Durađ Bojinović, težak iz Stekerovaca, Glamoč

SREZ KOTOR VAROŠ: Vijećnik: Mehmed Hadži-Mujkić, vjeroučitelj iz Kotor Varoši; zamjenik: Dušan Josipović, apsolvent

SREZ PRNJAVOR: Vijećnik: Vid Nježić, težak iz Vijačana, Prnjavor; zamjenik: Džemal Mahmut-Čehaić, geometar iz Prnjavora

SREZ TEŠANJ: Vijećnik: Mitar T. Subotić, težak; zamjenik: Adem Hercegovac, politkom Prnjavorskog NOP odreda

SREZ BOS.[ANSKO] GRAHOVO: Vijećnik: Đuro Pucar-Stari iz Grahova, član Obl.[asnog] NOO, član AVNOJ-a; zamjenik: Milan Bursać, težak iz Kamenice, Drvar, član Oblasnog NOO

SREZ [BOSANSKI] PETROVAC: Vijećnik: Ilija Došen, pravnik iz Vedrog Polja [Bosanski] Petrovac, član Obl.[asnog] NOO; zamjenik: Miloš Kecman, težak iz Drinića, [Bosanski] Petrovac

SREZ BIHAĆ: Vijećnik: Enver Redžić, profesor iz Bihaća; zamjenik: Mihailo Popović (Kaja) kom.[andant] bataljona

SREZ BANJA LUKA: Vijećnici: Dr Vojislav Kecmanović, ljekar iz Bijeljine, Osman Karabegović, student iz B.[anja] Luke, član AVNOJ-a, Dr. Vaso Butozan, ljekar; zamjenik: Dujo Ivezić, industrijalac iz Banja Luke

SREZ JAJCE: Vijećnik: Spiran Jokić, kom.[andant] Janjskog odreda; zamjenik: Smail Hadžiosmanović, obućar iz Jajca, član Sreskog NOO

SREZ BUGOJNO: Vijećnik: Jure Mikulić, težak iz Gornjeg Vakufa; zamjenik: Mesud Hotić, nač.[elnik] štaba X Divizije, učitelj iz Bugojna

SREZ TRAVNIK: Vijećnik: Skender Kulenović, književnik iz Travnika; zamjenik: Pero Radiša, težak iz Varošluka, opšt.[ina] Turbe

SREZ DERVENTA: Vijećnik: Jure Begić, šumski nadsavjetnik iz Dervente; zamjenik: Mustafa Porobić, pravnik, kom. [andant] mjesta Srebrenik

SREZ MODRIČA: Vijećnik: Uglješa Danilović, inženjer agronomije

SREZ FOJNICA: Vijećnik: Muhamed Sudžuka, sudija i bivši podžuipan iz Fojnice; zamjenik: Niko Tolo, težak iz Šćita, Fojnica, bivši pretsjednik organizacije HSS-a

SREZ CAZIN: Vijećnik: Hamdija Omanović, potpukovnik, komandant VII Krajiške brigade

SREZ TESLIĆ: Vijećnik: Ethem Pobrić, student iz Teslića

SREZ LIVNO: Vijećnik: Hasan Brkić, adv.[okatski] pripravnik, politkomesar XXVII Divizije; zamjenik: Jovo Rosić, težak, kom.[andant] mjesta Sajković, Livno

SREZ DUVNO: Vijećnik: Mile Perković, radnik iz Duvna; zamjenik: Mehmed Pehlivanović

SREZ KUPRES: Vijećnik: Ignjat Marić, radnik iz Blagaja, Kupres; zamjenik: Nikola Mandić, težak iz Novog Sela, Kupres

SREZ BIJELJINA: Vijećnik: Rodoljub Čolaković, novinar iz Bijeljine; zamjenik: Abdulah Pjanić, sajdžija iz Bijeljine

SREZ BRČKO: Vijećnik: Cvijetin Mijatović, iz Lopara, student filozofije; zamjenik: Vehid Begić iz Koraja, politkom I Muslimanske brigade

SREZ TUZLA: Vijećnik: Simo Eraković, bivši poslanik u Bos.[anskom] Saboru i senator Zemljooradničke stranke, Aleksandar Preka, bivši poslanik HSS-a, iz Tuzle, Pašaga Mandžić, radnik iz Tuzle; zamjenici: Jovo Mitrašević, zemljoradnik iz Mačkovca, Ante Kamenjašević, gostioničar iz Tuzle, Omer Gluhić, učitelj iz Tuzle, komandant tuzlanskog NOP odreda

SREZ GRADAČAC: Vijećnik: Edhem Čamo, veterinar iz Gradačca; zamjenik: Mujbeg Rustembegović, pretsjednik NOO Gradačac

SREZ DOBOJ: Vijećnik: Simo Lukić, zemljoradnik iz Suhog Polja; zamjenik: Ignjat Radojčić, radnik, komandant Ozrenskog NOP odreda

SREZ MAGLAJ: Vijećnik: Todor Vujasinović, privatni namještenik

SREZ ZVORNIK: Vijećnik: Pero

Đukanović, zemljoradnik iz Kravice; zamjenik: Milan Pantić, geometar iz Zvornika

SREZ SREBRENICA: Vijećnik: Ismet Bektašević, član Glavnog odbora bivše JMO i [bivši] poslanik; zamjenik: Dr. Asim Čemerlić, ljekar iz Srebrenice

SREZ VLASENICA: Vijećnik: Brano Savić, pravnik, komandant područja Šekovići; zamjenik: Matija Knežević, pretsjednik NOO Šekovići

SREZ ROGATICA: Vijećnik: Mujo Hodžić, zemljoradnik iz sela Šatorovića; zamjenik: Grujo Novaković, pravnik iz Glasinca

SREZ KLADANJ: Vijećnik: Savo Savić, sveštenik iz Strmice; zamjenik: Enver Mešković, student iz Kladnja

SREZ SARAJEVO: Vijećnici: Sulejman Filipović, pukovnik iz Sarajeva, Hamdija Čemerlić, profesor Visoke teološke škole iz Sarajeva, Ante Babić, profesor iz Sarajeva, Rato Dugonjić, pravnik iz Sarajeva, Vojo Ljujić, radnik iz Sarajeva; zamjenik: Mišo Jokanović, ekonom iz Blažuja

SREZ GACKO: Vijećnik: Novak Mastilović, sveštenik iz Gacka; zamjenik: Obren Starović, bankovni činovnik iz sreza Gacko

SREZ BILEĆE: Vijećnik: Janko Bjelica, inžinjer iz Bileća; zamjenik: Božo Vukoje, zemljoradnik iz Pađena, Bileće

SREZ LJUBINJE: Vijećnik: Lazo Pribišić, zemljoradnik iz sela Dračeva, srez Ljubinje; zamjenik: Simo Radić, zemljoradnik iz sela Zivanj, Ljubinje

SREZ STOLAC: Vijećnik: Dušan Grk, zemljoradnik iz sela Dabra, Stolac; zamjenik: Ibrahim Šator, tehničar iz sela Dubrava, Stolac

SREZ TREBINJE: Vijećnik: Vlado Šegrt, potpukovnik zamj.[enik] kom.[andanta] III Divizije; zamjenik: Vaso Miskin, radnik iz Trebinja

SREZ NEVESINJE: Vijećnik: Dušan Brstina, radiotelegrafista X Herc.[egovačke] brigade; zamjenik: Doka Pašajlić, radnik iz sela Lukavca, Nevesinje

SREZ MOSTAR: Vijećnici: Avdo Humo, književnik iz Mostara, Savo Medan, radnik iz Mostara, intend.[ant] VI Herc.[egovačke] brigade, Husnija Kurt, direktor gimnazije iz Mostara; zamjenici: Bubaš Ivić, radnik iz Mostara, Nenad Vasić, diplomirani pravnik iz Mostara, Fazlija Alikalfić, inženjer šumarstva iz Mostara

SREZ KONJIC: Vijećnik: Omer Maksumović, vjeroučitelj iz sreza konjičkog, Nikola Draganić, zemljorad.[nik] iz sela Borci, srez Konjic

SREZ PROZOR: Vijećnik: Omer Osmić, zemljoradnik iz sreza Prozorskog

Glasanje se vrši posebice za svakog predloženog vijećnika. Skupština izabire sve predložene vijećnike AVNOJ-a.

* * *

Dva pojašnjenja 1. Zapisnik Prvog zasjedanja, dopunjen izvodima iz govora pojedinih vijećnika koji su objavljeni u članku Skendera Kulenovića Bosna i Hercegovina prvi put slobodno vijeća (Oslobođenje, br. 4, od 15. decembra 1943.) i održanim referatima, objavljen je u knjizi I zasjedanje ZAVNOBiH-a, str. 3-52.

Na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a nisu vođene stenografske bilješke, zbog čega originalni zapisnik sadrži samo najhitnije momente toka ovoga skupa, kao: dnevni red, rezime pozdravnih govora, kratke napomene o toku zasjedanja prema dnevnom redu, kao i rezimee govora pojedinih delegata.

Ostali materijali: referati, izvještaj verifikacionog odbora, rezolucija, spiskovi izabranih vijećnika ZAVNOBiH-a, AVNOJ-a i Predsjedništva - u originalnom zapisniku označeni su kao njegovi prilozi i sada se nalaze u dvije arhivske ustanove u BiH.

2. Zvanični datum održavanja I zasjedanja ZAVNOBiH-a je 25. i 26. novembar 1943., mada u sačuvanim dokumentima postoje neslaganja. U zaglavlju zapisnika navodi se 26. i 27. novembar 1943. godine kao vrijeme održavanja “konstituirajuće skupštine”, isti datum navodi se i u Rezoluciji Prvog zasjedanja, zatim u referatu Hasana Brkića na II zasjedanju ZAVNOBiH-a. Međutim, Zapisnik Verifikacionog odbora Prvog zasjedanja i referat Rodoljuba Čolakovića navode 25. i 26. novembar 1943. godine kao datum Prvog zasjedanja. Redakcioni odbor koji je za Institut za istoriju radničkog pokreta pripremio zbirku dokumenata ZAVNOBiH-a iz 1943. i 1944., na osnovu koje je nastao feljton Dana, datum je provjerio analizom zapisnika i ostalih dokumenata i izvora, konsultovanjem nekih učesnika, kao i objavljenih memoara, odnosno neobjavljenih sjećanja i dnevnika. U Redakcionom odboru bili su prof. Anto Babić, Nikola Babić, prof. dr. Haimdija Ćemerlić, prof. dr. Ferdo Hauptman i Enver Redžić, koji je bio i glavni urednik izdanja. Pogrešan datum, 26. i 27. novembar, zadržao se, međutim, u nekim izdanjima u kojima se govori o ZAVNOBiH-u i danas.

Da pravih antifašista još ima u BiH, pokazalo je i ovogodišnje obilježavanje 25. novembra

Narodnu vojsku pratila je narodna vlast

Rodoljub Čolaković, Pašaga Mandžić i Milinko Đurašković

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.