FITOZOVI] UMJESTO ALISPAHI]A

Bakir Alispahi} je sa 14 glasova za i 10 protiv razrije{en du`nosti ~lana Kadrovske komisije SDA

Oslobodjenje - - NASLOVNA STRANA - M. \UROVI] RUKAVINA

Alija Fitozovi}, ~lan GO SDA i predsjednik OO SDA Bosanski [amac,odsino}je~lanKadrovskekomisije SDA. Tako je odlu~ilo Predsjedni{tvo ove stranke nakon {to je prethodnosa14glasovazai10protiv smijenilo Bakira Alispahi}a.

Svakodnevno sa Tihi}em

- Meni je presudilo to {to je on na dnevnoj bazi sa predsjednikom Tihi}em. Obojica su u Bosanskom [amcu i svakodnevno se vi|aju, tako da }emo mo}i kadrovska rje{enja koja budemo tu kreirali vrlo lako provjeriti sa predsjednikom Tihi}em, kazao je sino} Bakir Izetbegovi}, zamjenik predsjednika SDA.

Alispahi} je, podsjetimo, nedavno smijenjen i sa funkcije ~lana Savjeta za bezbijednost SDA. Izetbegovi} je pojasnio da je Alispahi} razrije{en jer nije uzvratio povjerenje koje mu je SDA dala.

- Mislim da gospodin Alispahi} nije na pravi na~in uzvratio stranci povjerenje koje mu je dato. Kad viditenjegoveintervjueviditedagospodinAlispahi}neuzvra}apovjerenje. On nije ~lan SDA, a mi smo dali da bude jedan od ~lanova Kadrovske komisije. Stranka mora pokazatidajeustanjudana|eneke druge ljude, da se prema njoj ne mo`etakoodnositiimismotodanas pokazali, rekao je Izetbegovi}.

Odgovaraju}i novinarima na pitanje da li je predsjednik SDA Sulejman Tihi} saglasan sa ovakvim kadrovskim rje{enjem, Izetbegovi} je najavio da }e uskoro posjetiti Tihi}a i pri~ati s njim o ovome, naglasiv{i da u prethodnim kontaktima koje je on imao sa Tihi}em, Tihi} nije imao stav, te je negirao da je ju~er tokom sjednice dobio sms od predsjednika SDA o smjeni Alispahi}a.

- Po{to je bilo prigovora da li je gospodin Tihi} bio upoznat, ja }u oti}i jo{ jednom da vidim njegovu reakciju na ovu odluku. Ako bi predsjednik Tihi} bio protiv, ja }u predlo`iti da ovu odluku jo{ jednom razmotrimo i eventualno poni{timo. Ne bih radio ne{to protiv ~ega je gospodin Tihi}. @ivot ide dalje, predsjednik Tihi} je te{ko bolestan i mi moramo donositi odluke, pa i ovakve. Moramo reagovati na odnos jednog ~ovjeka kojem smo dali povjerenje, smatra Izetbegovi}.

Izetbegovi} je dodao da se od 10 ~lanova Predsjedni{tva koji su bili protiv Alispahi}eve smjene, ve}ina njihtakoopredijelilajernisubiliubije|enidajepredsjednikTihi}bioza. Me|utim,ve}inaodtih10ka`uda su"AmirZuki}iAsimSarajli}ustvari izdali predsjednika Tihi}a".

- Ima dosta ljudi u stranci koji se boje da se predsjednik Tihi} ponekad zaboravi, da se ne konsultuje dovoljno, {to po meni nije ta~no, rekao je Izetbegovi}.

Dijalog sa HDZ-om BiH

Predsjedni{tvo SDA ju~er je, izme|u ostalog, odlu~ilo da }e kandidirati novog predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH (Safet Softi}), pozdravilo je zaklju~ke ministara vanjskih poslova EU od 14. marta, potpisivanje zajedni~ke izjave stranaka u BiH bliskih Evropskoj narodnoj stranci, te nastavak intenzivnog dijaloga vrha SDA sa vrhom HDZ-a BiH. O{tro je osu|ena odluka Vije}a ministara BiH za odgodu strukturalnog dijaloga BiH i EU, a odba~ena su i nastojanja Vlade RS-a da na potivustavan na~in reguli{e pitanje prebivali{ta. Od OHR-a o~ekuju da suspenduje takvu odluku, a najavljuju i djelovanje ka Ustavnom sudu. Protive se i izmjenama i dopunama zakona o Javnom RTV sistemu, kojim se predvi|a kanal na hrvatskom jeziku...

Foto: D. TORCHE

Izetbegovi} pred novinarima

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.