IZABRANE MUFTIJE, UZ 67 AMANDMANA NA USTAV

Dana{njim konsenzusom potvrdili smo da smo jedinstvena zajednica na ~elu sa reisu-l-ulemom, Vije}em muftija, na{im Saborom i Rijasetom, sa Ustavom IZ-a, te Ustavnim sudom IZ-a u BiH. Ovih pet organa dobilo je nadle`nost nad cijelom zajednicom ma gdje se o

Oslobodjenje - - NASLOVNA STRANA - M. \UROVI] RUKAVINA

Sa 70 glasova za i samo jednim suzdr`anim Sabor Islamske zajednice (IZ) u BiH ju~er je usvojio 67 amandmananaUstavIZ-a.Timeje, prema rije~ima Safeta Softi}a, predsjednika Sabora IZ-a u BiH, manifestiran visok stepen jedinstva o krucijalnim pitanjima.

Vije}e muftija

Predsjednik Sabora dodao je da se radi o toliko korjenitim promjenama Ustava Islamske zajednice, da se moglo slobodno razmi{ljati i o dono{enju potpuno novog akta.

- Ovi amandmani obuhvataju veliki broj promjena unutar organizacije i strukture IZ-a, unutar odre|enih nadle`nosti. Glavni pravci promjena ti~u se vi{eg stepena jedinstva unutar IZ-a, posebno kad se to odnosi na islamske zajednice u susjednim dr`avama i iseljeni~kom dijelu IZ-a {irom svijeta. Vi{i stepen jedinstva je postignut uz punu suglasnost sa islam- skim zajednicama u Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji. U strukturi IZ-a uveden je potpuno novi organ Vije}e muftija, koje je nadle`no za vjerska pitanja. Rijaset IZ-a dobio je potpuno drugu formu kao izvr{no tijelo Sabora, koje }e se baviti odre|enim striktnim resorima i po svojoj nadle`nosti i po svojoj strukturi to je druga~ije koncipiran Rijaset u odnosu na dosada{nji. Uspostavljen je i srednji nivo organizacije unutar IZ-a, a to je nivo koji se ti~e me{ihata, muftijstava i svih krovnih organizacija u dijaspori i niza drugih manje interesantnih pitanja, ali va`nih za zajednicu, precizirao je Softi}.

Izmjenamajepropisanoidamandat muftije traje pet godina, te da su mogu}anajvi{edvaovakvamandata. Uvedeni su i mandati za glavne imame, ~iji se broj ne ograni~ava.

Reisu-l-ulemaHuseinef.Kavazovi} nije krio radost {to je nakon sedam godina nastojanja uspje{no okon~anarekonstrukcijaUstavaIZ- a.Onseposebnoosvrnuonasasvim nova zadu`enja Vije}a muftija.

- Vije}e muftija }e imati odgovornost naspram na{e hanefijske bosanske tradicije islama. Na{e muftije moraju pokazati da su sposobne interpretirati islam onako kako se ovdje `ivio stotinama godina, kazao je reisu-l-ulema Kavazovi}.

Dodao je da je promjenama Ustava napravljen kvalitetan pomak, uklju~uju}i islamske zajednice sa ovih prostora, iz domovinskih zemalja, koje su raspadom Jugoslavije u jednom periodu bile na neki na~in labavo vezane za IZ u BiH.

- Dana{njim konsenzusom potvrdili smo da smo jedinstvena zajednica na ~elu sa reisu-l-ulemom, Vije}em muftija, na{im Saborom i Rijasetom, sa Ustavom IZ-a i Ustavnim sudom IZ-a u BiH. Ovih pet organa dobilo je nadle`nost nad ci- jelom zajednicom ma gdje se ona nalazila, poru~io je reis.

Nove muftije - nova epoha

Sabor IZ-a je ju~er imenovao zamjenika reisu-l-uleme i muftije.

-Nadamoseda}esanovimmuftijama IZ iskora~iti u jednu novu epohu i da }emo s Bo`ijom pomo}imo}idaodgovorimozadacimana ono {to od nas muslimani BiH i o~ekuju, kazao je reis Kavazovi}.

Mr. Husein ef. Smaji}, dosada{nji sarajevski muftija, zamjenik je reisu-l-uleme, a dr. Enes ef. Ljevakovi} muftija sarajevski, dr. Osman ef. Kozli} muftija banjalu~ki, dr. Ahmed ef. Adilovi} muftija travni~ki, Hadis ef. Pa{ali} muftija vojni, Salem ef. Dedovi} muftija mostarski, Remzija ef. Piti} muftija gora`danski, Hasan ef. Maki} muftija biha}ki, mr. Ejub ef. Dautovi} muftija zeni~ki, dr. Ned`ad ef. Grabus muftija ljubljanski i Muamer ef. Zukorli} muftija sand`a~ki. Muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlovi} imenovan je ranije.

Usvojeni su i izvje{taji o radu Rijaseta i finansijski izvje{taj za 2013.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.