NISAM UZIMAO NOVAC OD UDRU@ENJA

Nema govora o uzimanju bilo kakvog novca od bilo koje organizacije, pa tako i onih koje se bave problematikom djece sa pote{ko}ama u razvoju U pripremi novi zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju

Oslobodjenje - - NASLOVNA STRANA - Razgovarala: Anja GRABOVAC

• Vlada FBiH je na posljednjoj sjednici zadu`ila federalno Ministarstvo rada i socijalne politike da pripremi zahtjev za odobrenje finansijskih sredstava iz teku}e rezervebud`etaFBiHza2014.godinu za provedbu projekta Roditeljska ku}a Udru`enja Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH. Koliko }e sredstava biti izdvojeno za ovu namjenu?

- Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike zaprimilo je molbu za grant teku}e pri~uve Vlade FBiH od Udru`enja Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH za realizaciju projekta Roditeljska ku}a. Nakon {to smo primili molbu od navedenog udru`enja, federalno Ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je Vladi FBiH inicijativu za dodjelu granta iz teku}e rezerve za provedbu navedenog projekta. Napominjemo da informaciju u vezi sa iznosom sredstava koji bi se trebao izdvojiti za provedbu projekta nemamo, jer jo{ nije donijeta odluka kojom bi se definirao iznos koji bi se mogao odobriti navedenom udru`enju.

Bez saglasnosti

• Ho}e li Vlada FBiH mijenjati Zakon o radu koji se navodi kao uvjet Me|unarodnog monetarnog fonda za novih 47 miliona eura?

- Vlada FBiH utvrdila je prijedlog zakona o radu u studenom 2012. godine, u koji su ugra|ene primjedbe i sugestije socijalnih partnera, kao i sugestije koje su date u javnoj raspravi. I dalje je ostao sporan ~lanak 182. prijedloga zakona koji se odnosi na kolektivne ugovore, odnosno rokove za njihovo uskla|ivanje nakon stupanja na snagu zakona o radu. O novom zakonu o radu vo|ena je rasprava i na sjednicama Ekonomsko-socijalnog vije}a za teritoriju FBiH, ali se nije postigla suglasnost socijalnih partnera. Kada }e prijedlog zakona o radu Vlada uputiti u Par- lament FBiH, u ovom trenutku nam nije poznato.

• Dokle se stiglo sa reformom penzijskog sistema koja je najavljena, a kojom se, izme|u ostalog, predvi|a i postupno pove}anje prijevremene starosne granice odlaska u mirovinu?

- Strategija reforme mirovinskog sustava u FBiH usvojena je na Parlamentu, na Predstavni~kom domu 11. i 12. studenog pro{le godine, a na Domu naroda 6. velja~e ove godine, nakon ~ega je Vlada na sjednici odr`anoj 19. drugog donijela zaklju~ak kojim je zadu`ila FMRSP da, u suradnji sa Federalnim zavodom za mirovinsko i invalidsko osiguranje i Uredom premijera Federacije, pripremi tekst zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja i zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Navedenom strategijom predvi|eno je postupno poo{travanje uvjeta za ostvarivanje prijevremene mirovine, a {to }e biti realizirano kroz novi zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju, na ~ijoj se pripremi trenutno radi.

• Ho}ete li mo}i isplatiti sve penzije do kraja godine i kako mi-

ZADU@ENJA Porezna uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove obvezane su da u 2014. osiguraju ve}u financijsku disciplinu u izmirenju doprinosa na pla}e. Federalni zavod PIO/MIO }e nastaviti prodaju neperspektivnih nekretnina, koje su njegovo vlasni{tvo, a sve s ciljem uspostavljanja bolje financijske stabilnosti i odr`ivosti sustava mirovinskog i invalidskog osiguranja

slite osigurati sredstva, budu}i da su velike dubioze u penzionom fondu i da nedostaje novca?

- Vlada FBiH donijela je, izme|u ostalih, zaklju~ak kojim je data suglasnost Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje da, sukladno ~lanku 51. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, utvrdi nove koeficijente za isplatu mirovina od 1. sije~nja 2014. godine. Novim koeficijentima mirovine su pove}ane za pet posto, a isplata je po~ela po~etkom velja~e ove godine. S ciljem financijske odr`ivosti Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje i omogu}avanja redovne isplate mirovina na ovom nivou, Vlada FBiH obvezala se realizirati vi{e aktivnosti. Tako je kao mjeru predvidjela redovito mjese~no izmiri- vanje obveza planiranih prora~unom FBiH za 2014. godinu, na temelju transfera pozicioniranih za povoljnije umirovljenje. U sije~nju 2014. godine, na ime duga prema Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje, izvr{en je transfer preostalih sredstava planiranih prora~unom u 2013. Tako|er, o~ekuje se da Federalni zavod za zapo{ljavanje, u okviru svojih projekata u 2014. godini, kroz planirane aktivnosti politike zapo{ljavanja i ostale programe i aktivnosti, osigura da sredstva planirana financijskim planom usmjeri Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Porezna uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove obvezane su da u 2014. godini osiguraju ve}u financijsku disciplinu u izmirenju dopri- nosa na pla}e. Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje }e, prema ranije donesenom planu, nastaviti prodaju neperspektivnih nekretnina, koje su njegovo vlasni{tvo, a sve s ciljem uspostavljanja bolje financijske stabilnosti i odr`ivosti sustava mirovinskog i invalidskog osiguranja. Vlada FBiH je na 100. sjednici, odr`anoj 19. velja~e, razmatrala prodaju navedenih nekretnina u vlasni{tvu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje i dala odre|ena zadu`enja Agenciji za privatizaciju u FBiH. Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje zadu`en je da o provo|enju navedenih mjera i njihovim financijskim efektima Vladi dostavlja redovite financijske izvje{taje, na temelju kojih }e Vlada, eventualno, poduzimati i dodatne mjere i aktivnosti na odr`avanju visine isplatnog koeficijenta i redovite isplate mirovina na mjese~nom nivou.

Projektna sredstva

• Kako odgovarate na optu`be da ste novac davali samo odabranim nevladinim organizacijama koje se bave djecom s problemima u razvoju, te da ste od tih istih organizacija uzimali hiljade KM koje su Vam one ispla}ivale kao vanjskom stru~nom suradniku?

- Sve organizacije osoba sa invaliditetom dobile su sredstva sukladno programu kojega je odobrila Vlada FBiH, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija FBiH. Sredstva koja su upla}ena od jedne organizacije, a koja su ve} bila spominjana u dnevnom tisku, nisu prora~unska sredstva FBiH, ve} se radi o projektnim sredstvima me|unarodne organizacije Mental Health Initiative, jer sam sudjelovao u izradi projekta za spomenutu organizaciju. Dakle, nema ni govora o tobo`njem uzimanju bilo kakvog novca od bilo koje organizacije, pa tako i onih koji se bave problematikom djece sa pote{ko}ama u razvoju. Te i sli~ne insinuacije odbacujem sa indignacijom!

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.