POVRIJE\ENI SPECIJALAC ZAVR[IO NA KUM-u

Oslobodjenje - - NASLOVNA STRANA - D. P.

Darko Laki} i njegov protivnik iza{li napolje iz kafi}a da se potuku, a Vladislav Mijovi} je iza{ao za njima i poku{ao da sprije~i tu~u, te ga je Laki} udario

Vladislav Mijovi}, pripadnik Jedinice za podr{ku SJB-a Fo~a, te{ko je povrije|en u tu~i koja se desila u subotu u 3.30 sati u Principovoj ulici, ispred ugostiteljskog objekta Trezor. Specijalac je odmah prevezen u bolnicu u Fo~i, a potom ~u izme|u Darka Laki}a, ~uvara u KPZ-u Fo~a i jo{ jedne osobe. Nakon {to su Laki} i njegov protivnik iza{li napolje iz Trezora da se potuku, Mijovi} je iza{ao za njima i poku{ao da sprije~i tu~u.

Me|utim, Laki} je nasrnuo na Mijovi}a i udario ga {akom u glavu. Mijovi} je usljed udarca pao, udario glavom o tlo i povrijedio se. Treba dodati da Mijovi} i Laki} u tom trenutku nisu bili na du`nosti.

Nakon toga, Laki} je uhap{en zbog nano{enja te{kih povreda i ju~er su ga saslu{avali pripadnici SJB-a Fo~a. Kako saznajemo, tokom hap{enja Laki} je pru`ao otpor. Prilikom alkotestiranja utvr|eno je da ima 0,8 promila alkohola u organizmu. jevo, uz prisustvo sudskog vje{taka PPZ-a i konstatovala da je uzrok po`ara upotreba zapaljive te~nosti i otvorenog plamena od nepoznate osobe. Policijski slu`benici rade na rje{avanju navedenog krivi~nog djela i identifikaciji i pronalasku izvr{ioca.

Vladislav Mijovi} preba~en u bolnicu Ko{evo

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.