IZA\ITE IZ VIJE]A MINISTARA BiH

Oslobodjenje - - U @I@I - G. KATANA

Sada je krajnje vrijeme da SNSD pokrene inicijativu za smjenu Denisa Be}irovi}a i da ga vi{e nikada ne vrati na funkciju koju obavlja, ka`e ^avi}

Lider Narodnog demokratskog pokretaDragan^avi}pozvaojeSavez nezavisnih socijaldemokrata da prekine koalicioni sporazum sa SDP-om BiH na dr`avnom nivou i istupi iz Vije}a ministara.

Povod za ovaj zahtjev, naveo je ^avi} u ju~era{njem obra}anju novinarima u Banjoj Luci, otvoreno je pismo koje je zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma PSBiH Denis Be}irovi} uputio visokom predstavniku Valentinu Inzku i {efu Delegacije EU/specijalnom predstavniku EU u BiH Peteru Sorensenu, tra`e}i od njih da iskoriste svoja ovla{tenja i za{tite `rtve genocida. Be}irovi} je naveo kako je pro{lo gotovo pet godina od neuspje{ne i evidentno proma{ene policijske reforme u BiH, protiv koje je on tada glasao jer je i tada, kao i danas, smatrao i upozoravao da MUP RS-a ne pokazuje volju i spremnost da bude u funkciji sigurnosti i slobode za sve gra|ane tog dijela BiH.

Bo{nja~ki jastreb

- Ja mogu samo konstatovati u kontekstu i ovog pisma i drugih izjava nekih politi~kih partija iz FBiH, da je ve}i dio bo{nja~kih politi~ara,aliisrpskih,uvelikouzeoove predizbornenacionalisti~kedobo{eipo~eodalupaizdanaudan,vjeruju}ida}enatajna~insebepredstaviti kao najbolje za{titnike nacionalnihinteresanarodakojemetni~ki pripadaju, izjavio je ^avi} te dodaodajesveovofarsakojujepokrenuoDenisBe}irovi}izrazlogajer dolaziizSDP-a,partijekojajenajpouzdanijikoalicionipartnerSNSD-a.

Uz podsje}anje da je svojevremeno glasovima SNSD-a, a na zahtjev zastupnika SDS-a, Be}irovi} zbog istupa protiv RS-a bio smijenjen sa svoje funkcije, te ponovo vra}en na istu, ^avi} je istakao da je sada krajnje vrijeme da SNSD pokrene inicijativu za njegovu smjenu i nikada ga vi{e ne vrati na funkciju koju obavlja.

- Be}irovi} je bo{nja~ki jastreb SDP-a koji malo, malo, a posebno u izbornoj godini, priziva ukidanje institucija RS-a. Djeluje krajnje farsi~no da predstavnici Vade RSa reaguju na njegove izjave, a istovremeno su najpouzdaniji partner SDP-a. Obje ove partije nemaju nikakve veze sa socijaldemokratijom, podvukao je ^avi} te zaklju~io da je izjava Be}irovi}a zbog ~injenice da je poni`avaju}a za MUP RS-a i njegovu vlast, izazov za SNSD.

^avi} je kritikovao i nastavak politike zadu`ivanja Vlade RS-a, s ciljemo~uvanjabud`etskelikvidnosti. Komentari{u}i ~injenicu da se Vladazadu`ila,bezsaglasnostiNarodneskup{tineRS-a,za15miliona KM kako bi isplatila podsticaje za poljoprivredu, podsjetio je da je takva praksa omogu}ena nakon {to je glasovima vladaju}ih stranakauNSRS-uusvojenprotuustavan Zakon o dugu i zadu`enju RS-a.

- Ja sam i ranije upozoravao da odluke o zadu`ivanju mo`e odobriti samo Narodna skup{tina, a ne Vlada, ali zakon u kojem je usvojeno samo okvirno zadu`ivanje za ovu godinu od 245 miliona KM otvara prostor za ovakvu praksu Vlade, rekao je ^avi}.

Uticaj na Selmana

Iako, prema njegovim rije~ima, postoje svi elementi da se ovaj zakon putem apelacije ospori pred UstavnimsudomRS-a,NDPtone}e u~initi.

- Ustavni sud RS-a, od kada je za njegovog predsjednika izabran D`erardSelman,radipoduticajem vladaju}eg SNSD-a i stoga, a i iz ranijih iskustava, znam da nema smisla pred njim poku{ati osporiti nijednu odluku ili zakon koji ova vlast donese, ustvrdio je lider NDPa, te zaklju~io da }e se, ukoliko opozicija RS-a preuzme vlast u oktobru, morati legalnim mehanizmima pristupiti depolitizaciji Ustavnog suda RS-a.

^avi}: SNSD i SDP nemaju veze sa socijaldemokratijom

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.