Nagrade za borbu protiv povratka

Oslobodjenje - - U @I@I -

Roditelji bo{nja~ke djece iz Vrbanjaca (Kotor-Varo{) ostali su iznena|eni kada su vidjeli kome je lokalna vlast dodijelila plakete i zahvalnice za doprinos razvoju op{tine.

- Prva zahvalnica koja je zaboljela roditelje je zahvalnica Op{tine slu`benici Centra za socijalni rad Kotor-Varo{, koja }e ostati upam}ena po tome {to je putem medija uputila prijetnju roditeljima koji se bore za prava svoje djece, da }e im djeca biti oduzeta, navode u reagovanju roditelji |aka iz Vrbanjaca. Da ova plaketa nije slu~ajno dodijeljena, govori i dodjela Zlatne plakete Op{tine {koli “Sveti Sava”, u kojoj je {kolsku godinu izgubilo 137 bo{nja~ke djece.

- Iz ovoga se da zaklju~iti da je Op{tina imala u vidu borbu protiv povratnika koju su pojedinci i institucije vodili protiv njih i njihove djece i na osnovu toga dodjeljivala priznanja i nagrade. Izvinjavamo se ~asnim pojedincima koji su svojim anga`manom i zaslu`ili ovo priznanje, navode roditelji |aka iz Vrbanjaca te konstatuju da je ovoj sramotnoj dodjeli prisustvovala i premijerka RS-a @eljka Cvijanovi}, kojoj su nekoliko puta bezuspje{no slali dopise i upu}ivali zahtjev za razgovor, kojem se nije odazvala.

Plakete i zahvalnice su, kako ka`u, dokaz da protiv prava na dostojanstveno obrazovanje djece u {koli u Vrbanjcima ne stoje pojedinci, ve} uvezan sistem.

- U tome imaju bezuvjetnu podr{ku me|unarodne zajednice, kao i pasivnih bo{nja~kih politi~ara koji BiH vide samo od Marijin-Dvora do Ba{~ar{ije i svesrdnu pomo} prodanih bo{nja~kih du{a. Mi smo prepu{teni na milost i nemilost vlastima RS-a, koji diskriminatorskim odlukama i zakonima zagor~ava `ivot dostojan ~ovjeka. Pitanje je koliko dugo jo{ mo`emo izdr`ati, navode roditelji, te poru~uju bo{nja~kim prvacima: - Gospodo, dok vi mirno i udobno obesvije{teni sjedite u svojim foteljama i ne slutite kroz kakve patnje mi prolazimo. Sutra kada se osvijestite, nas vi{e biti ne}e.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.