Muftija banjalu~ki

Oslobodjenje - - U @I@I -

Dr. Osman ef. Kozli}, novoimenovani banjalu~ki muftija, kazao je da }e nastaviti raditi ono {to je radio dosada{nji muftija Edhem ef. ^amd`i}.

- Banjalu~ko muftijstvo je posebno zanimljivo za IZ i mi u Islamskoj zajednici o~ekujemo vidna pobolj{anja u radu IZ-a op}enito, ali sa posebnim naglaskom na na{e odnose sa RS-om, odnosno sa srpskim i drugim narodima. Mislim da }e mi to biti prioritet u djelovanju. Osnovno {to muftija treba da radi na terenu jeste da brine o vjerskom `ivotu i vjerskim objektima, vjerskim i drugim pravima vjernika muslimana, a u ovom slu~aju na podru~ju Banjalu~kog muftijstva, izjavio je ef. Kozli}.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.