CRNKI] JE POKU[AO STE]I JEFTINE POENE

Kori{tenje bijelog mantila kao izvora svakojakog koruptivnog zla uvijek je bilo popularno, jer je davalo rezultate kada je trebalo skrenuti pa`nju sa velikih afera na male doktore, ka`e Drljevi}

Oslobodjenje - - DOGA\AJI - M. DAJI]

Epilog ru`ne pri~e inicirane od “bh. pionira u borbi protiv korupcije” Kenana Crnki}a, direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ne bi trebao {aptom nestati, ve} otvoriti pitanje odgovornosti ovog visoko pozicioniranog, novope~enog, kantonalnog funkcionera i svi onih drugih koji koriste doktore medicine kao sredstvo za sticanje jeftinih politi~kih poena, smatraju u Ljekarskoj/Lije~ni~koj komori Federacije BiH.

Nezreli maniri

rje{avati preko le|a ljekara? Umjesto da se sistemski pristupi rje{avanju pitanja korupcije u ovoj dr`avi, po~ev{i od politi~kih stranaka preko privatizacijskih afera, pa do tenderskog kriminala, uvijek se nanovo prona|e ne- je zdravo ili bolesno cjelokupno dru{tvo.

- Bilo bi apsolutno neprirodno tvrditi da, na primjer, imamo bolesno dru{tvo, a da istovremeno imamo zdravo zdravstvo. To je ~ista glupost... Ali, ne pada mi na pamet da se zdravstvo i doktori medicine koji ~ine ki~mu zdravstvenog sistema identificiraju kao glavni i jedini razlog svakog zla u bolesnom dru{tvu! Bolesno dru{tvo je kao organizam, pa }e se jedino lije~enjem cijelog organizma izlije~iti i zdravstvo kaoorganutomorganizmu, kazuje dr. Drljevi}.

Op}inski sud u Sarajevu, naime, poni{tio je 31. marta odluku direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a i vratio kodove za pisanje recepata dr. Ranki Kova~, a osam dana kasnije kodovi su vra}eni i ostalim doktoricama. ^etiri dana ranije vi{e~lana i kompetentna komisija JU Domovi zdravlja KS-a uradila je temeljitu analizu rada i eventualnih nepravilnosti u radu za tri doktorice porodi~ne medicine - uposlenice ove ustanove, a povodom optu`bi za prekomjerno pisanje recepata koje su, tvrdi dr. Harun Drljevi}, predsjednik Ljekarske/Lije~ni~ke komore FBiH, bile izra`ene kroz krajnje brutalan i teatralan nastup direktora ZZO-a KSa. U pomenutom izvje{taju stoji:

“Nije bilo zloupotrebe i nepravilnosti u radu niti koruptivnih radnji u radu ove tri doktorice - uposlenice Domova zdravlja Kantona Sarajevo”.

- Jedno od pitanja koje se otvara je do kada }e se u zemlji koja se gu{i u korupciji pitanje ovog zla ki pametnjakovi} koji sve korupcijsko zlo u BiH transponira na ljekarski korpus. Ovakav manir pona{anja - kori{tenje bijelog mantila kao izvora svakojakog koruptivnog zla je, mada u su{tini krajnje nezreo, uvijek bio popularan jer je davao rezultate kada je trebalo skrenuti pa`nju sa velikih afera na male doktore. To je postalo ve} pomalo dosadno, isti~e dr. Drljevi}.

Obja{njava kako i u zdravstvu ima korupcije, ali da je zdravstvo samo segment dru{tva, i ono je zdravo ili bolesno onoliko koliko

Skandal-majstori

Ki~mu zdravstvenog sistema u svakoj zemlji u svijetu, pa i u BiH, ~ine doktori medicine i drugi medicinski radnici, a ne, poru~uje dr. Drljevi}, direktori fondova, ministri, savjetnici za zdravlje i drugi za zdravstvo vezani djelatnici. Bosna i Hercegovina boluje od evidentnog manjka ljekara. Razlozi za to su brojni. Posebno je opasno {to mladi i potentni ljekari, oni koji za 10 - 15 godina treba da preuzmu zdravstveni sistem zemlje, masovno odlaze iz BiH.

- Nastavi li se dana{nja praksa u kojojpojediniskandal-majstoridobivaju medijski prostor za svoje so~nepri~e,rezultirat}etimeda}emo dobiti upla{ene pacijente i nezadovoljne ljekare, poru~uje Drljevi} te dodaje da }e to opet stvarno bolesneljudevoditiujo{dubljupsihozu i nesigurnost, a dru{tvo u dodatnu nestabilnost.

Drljevi}: Mladi ljekari odlaze iz BiH

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.