Dragan \ilas,

Oslobodjenje - - DOGA\AJI - predsjednik Demokratske stranke Srbije

Direktor RAK-a bi}e Srbin iz RS-a, poru~io je ministru prometa i komunikacija BiH Damiru Had`i}u dr`avni poslanik Lazar Prodanovi}. Time ga je podsjetio i na dogovoreni princip SNSD-a i SDP-a, kojeg se prva stranka, tvrdi Prodanovi}, zasad pridr`ava. Sada se me|u kandidatima koji su ispunili uslove tra`i onaj sa prebivali{tem u RS-u, dok u Vije}u ove agencije i dalje tvrde kako }e konkursnu proceduru okon~ati neovisno i bez bilo kakvih pritisaka?!

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.