Najbolji spelleri

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

Dr`avno takmi~enje u spelovanju rije~i na engleskom jeziku odr`ano je ju~er u Kamernom teatru. Otpravnik poslova Ambasade SAD-a Nicholas Hill otvorio je takmi~enje na kojem se 18 finalista takmi~ilo za titulu najboljeg spellera. U projektu je u~estvovalo 4.500 u~enika iz 123 {kole BiH, koji su se takmi~ili u svojim u~ionicama tokom januara 2014. Pobijedila je Zerina Pa{i} iz Tuzle.

Ovakva takmi~enja u spelovanju odr`avaju se u {kolama {irom SADa kako bi se pomoglo u~enicima u u~enju jezika, ali i zato {to su ova takmi~enja zabavna.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.