MUJO HAD@IOMEROVI]

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

Umjesto da vlasti RS-a budu sretne {to teret zdravstvenog osiguranja povratnika snosi Federacija, ovoj se populaciji name}u nove prepreke. Zbog toga je delegat u Vije}u naroda RS-a poru~io ~elnicima ovog entiteta da ne broje apelacije Ustavnom sudu protiv zakona koje donose u Narodnoj skup{tini, ve} da i za sam sud skroje poslovnik koji ne}e biti protuustavan.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.