Pravna borba vojnih penzionera Unsko-sanskog kantona JEDAN VOJNIK HRANI PET PENZIONERA

Oslobodjenje - - DOGA\AJI - F. BENDER

U Biha}u je odr`ana sjednica Skup{tine vojnih penzionera, koji se smatraju o{te}enim i prevarenim primjenom Zakona o povoljnijem vojnom penzionisanju u Federaciji BiH.

U Unsko-sanskom kantonu je 1.300 vojnih penzionera, koji su oti{li iz radnog odnosa u mirovinu. Svima njima, bez izuzetka, primanja su umanjena za deset do 60 posto. Umanjenja su ve}a ili manja u zavisnosti od kategorije, ali najgore su pro{li oni koji su i do sada imali najmanje penzije. Prije svega, radi se o obi~nim vojnicima i oficirima ni`ih ~inova.

- Na{i sljede}i koraci bi}e u skladu sa Zakonom o upravnom i parni~nom postupku. Kada iscrpimo mogu}nosti `albe, idemo i na tu`be, a mnoge su ve} i podnesene. Ako na{e sudstvo opet to ne

Ne osporavamo pravo demobilisanim borcima, ali ako nekoga uvodite u pravo, onda mu morate osigurati i finansijsko davanje, ka`e Sulji}

rije{i, idemo na daljnje apelacije i ne}emo se ni tu zaustaviti, kazao nam je Hilmija Sulji}, potpredsjednik Udru`enja vojnih penzionera USK-a.

Ranija apelacija vojnih penzi- onera odbijena je. Penzioneri smatraju da se sud nije doticao predmeta apelacije, niti njihovih statusnih prava, a najvi{e im je zasmetalo {to se bri{e iz upotrebe formulacija kategorije vojnog osi- guranika.

- To je rezultat mije{anja politike. Mi nijednog momenta ne ignori{emo niti osporavamo pravo demobilisanim borcima, ali ako nekoga uvodite u pravo, onda mu morate osigurati i finansijsko davanje. Ne mo`ete od jednih oduzimati da biste dali drugima, zaklju~ili su vojni penzioneri na Skup{tini, a Sulji} je poru~io:

- Zbog povika da vojni penzioneri imaju visoke penzije, pa da su imali razlog da nam ih smanjuju, `elim navesti da je trenutno vi{e od 60 posto vojnih penzionera na mirovini koja je ispod 400 maraka. Ta sredstva crpe se iz posebnog prora~una, pa ispada da 5.800 sada{njih vojnika upla}uje doprinose, to jest hrani vi{e od 25 hiljada penzionera. To je neodr`ivo.

Poslije `albi slijede tu`be

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.