OD GORA@DANSKE VLADE O^EKUJU POLA MILIONA KM

Oslobodjenje - - DOGA\AJI - A. H.

Ustikolinasa5na15hiljadamaraka. Vanredna sjednica Op}inskog vije}a donijela je novu raspravu o samodvijeta~kednevnogreda,prijedlogu odluke o usvajanju bud`eta za teku}u godinu i odluke o izvr{enju bud`eta. Iako je sjednici prethodio kolegij na kojem su dogovoreni svi detalji prijedloga bud`etauskladusazahtjevomKluba vije}nikaSDP-aiizvr{enapreraspodjela kojom su pove}ana sredstva za JKP U{}e i DZ Ustikolina, po~etak sjednice obilje`ila je polusatna pauza na zahtjev SDP-a.

- Neshvatljiv je bio stav vije}nika ove partije po povratku sa pauze da predlo`eni bud`et, ipak, ne}e podr`ati. No u kona~nici, ve}inom glasova bud`et za ovu godinu od 1.286.200 maraka je usvojen, kao i odluka o izvr{enju bud`eta. Komunalnom preduze}u planirano je 23.000, a Domu zdravlja 15.000 maraka, {to je sasvim dovoljno za normalno funkcionisanje, a tu je i menad`ment koji treba da obezbje|uje sredstva, smatra na~elnik Zijad Kunovac.

Ocijenio je da, na`alost, ovogo- di{nji bud`et nije razvojnog karaktera, te je izrazio nadu da }e biti vi{e razumijevanja od vi{ih nivoa vlasti, prvenstveno Vlade BPK-a Gora`de, od koje u ovoj godini o~ekuju 500.000 maraka, {to je osnov za funkcionisanje op}ine. Druga {ansa, po rije~ima Kunovca, le`i u projektima za koje je potrebno u~e{}e lokalne zajednice, a u ovom dijelu BPK-a ponosni su na ~injenicu da su za prva tri mjeseca ove godine ve} uspjeli obezbijediti projekte u vrijednosti od 200.000 maraka.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.