Ko{arac: Sljepilo Pandurevi}eve

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

Zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda PSBiH Sta{a Ko{arac (SNSD) ocijenio je da reakcija poslanice SDS-a u Predstavni~kom domu BiH Aleksandre Pandurevi} na pismo zamjenika predsjedavaju}eg ovog doma Denisa Be}irovi}a predstavlja sraman poku{aj relativizacije tog pisma u kojem se na najgrublji mogu}i na~in napada institucija MUP-a RS-a i kod me|unarodnih zvani~nika kleve}e rad te uzorne institucije, prenosi Srna.

- U na{em narodu postoji izraz koko{ije sljepilo. U ovom slu~aju moglo bi se re}i da je rije~ o sljepilu Pandurevi}eve jer, izgleda, samo ona i SDS ne vide i ne `ele da vide opasnost u Be}irovi}evim klevetama i zahtjevima za novu inostranu intervenciju kojom bi se potkopala stabilnost MUP-a kao jedne od najva`nijih institucija RS-a, ka`e Ko{arac.

SDS je ove optu`be odbacio kao neosnovane. Iz SDS-a su odgovorili da Ko{arac i ne zna {ta je koko{ije sljepilo i da napadima na Pandurevi} nastoji da prikrije politi~ku saradnju SNSD-a i SDP-a BiH, ~iji je Be}irovi} funkcioner.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.