Osnovana podru`nica SPP-a u Biha}u

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

Stranka pravde i povjerenja je u Kulturnom centru Biha} odr`ala osniva~ku Skup{tinu SPP-a Biha} i izabrala u`e strana~ko vodstvo. Za predsjednicu Podru`nice izabrana je Valentina Hrnji}, a za dopredsjednike Zuhdija Harba{ i Danijel Jurasovi}, dok }e poslove tajnika obavljati Senad Tuki}. Na skupu je nazo~ilo i u`e strana~ko vodstvo sa predsjednikom SPP-a i Federacije BiH @ivkom Budimirom na ~elu. Budimir je naglasio va`nost o~uvanja BiH, ali i nasu{ne potrebe za njezinim gospodarskim oporavkom i prosperitetom. Osvrnuo se na polo`aj branitelja, ali i reformu obrazovnog sustava. Za ~lanove Izvr{nog odbora SPP-a Biha} izabrani su: Alen Harba{, Edvin Suli}, Senada Memi}, Armin Hrnji}, Meho Samard`i}, Armin Halilagi} i Senijad Tuki}. Predsjednik Nadzornog odbora je Adnan Kulenovi}, dok su ~lanovi Denis Fatki} i Salih Ku~kovi}.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.