Po~ela s radom PA SDA Tuzla

Oslobodjenje - - DOGA\AJI - D. B.

Ju~er je po~ela sa radom Politi~ka akademija SDA - Program Tuzla, u okviru koje je oko 80 polaznika imalo priliku da sa ~lanovima i simpatizerima stranke u~estvuje u seminaru pod nazivom SDA - prioriteti djelovanja u aktuelnoj politi~koj situaciji; Politi~ko djelovanje i politi~ki sistem BiH. Predava~i su bili Senija Bubi}, ~lanica GO SDA BiH, Hazim Ran~i}, sekretar KO SDA TK-a, i Salko Bukvarevi}, predsjednik OO SDA Tuzla. - Ovo je prvi program lokalnog nivoa. Nadamo se da }emo u ovoj prvoj godini napraviti dobre temelje i u narednom periodu imati ovaj program politi~ke edukacije, prije svih, mladih ljudi kako bismo kroz dijalog dolazili do najboljih rje{enja za dr`avu BiH i njene gra|ane, istakao je Bukvarevi}.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.