Produktivna rasprava o Bosni i Hercegovini

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

Potpredsjednica hrvatske Vlade i ministrica vanjskih i evropskih poslova Vesna Pusi} za Hrvatski radio kazala je kako je potreban druk~iji, proaktivniji pristup EU prema BiH. Govore}i o hrvatskoj inicijativi za BiH, kazala je da su sve njezine kolege u EU prihvatile vrlo produktivnu raspravu o BiH.

- Na{ cilj je da projekt BiH bude europska inicijativa. Onda mo`emo re}i da je uspio, naglasila je Pusi}, dodaju}i da je potreban proaktivniji, druk~iji pristup BiH.

- To je va`no za BiH, ali je va`no i za Hrvatsku i za stabilnost cijele regije, a kroz to i za stabilnost jednog va`nog dijela Europe, istakla je Pusi}.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.