Inzko o razli~itostima u na{oj zemlji

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

Kada su drugi dijelovi evropskog kontinenta bili preplavljeni vjerskom i ideolo{kom netolerancijom, BiH je bila mjesto gdje se cijenila razli~itost, rekao je visoki predstavnik Valentin Inzko ju~er na me|unarodnoj konferenciji u Trstu o nacionalnim manjinama, uz podr{ku Evropskog parlamenta.

Inzko je rekao da se BiH oporavlja od neuspjelog poku{aja da se stavi ta~ka na vijekove zajedni~kog `ivota i da je napredak omogu}en, jer su utvr|ene politi~ke i administrativne garancije kojima se {tite interesi konstitutivnih naroda. Istakao je da BiH ne samo da ima tri konstitutivna naroda ve} i 17 nacionalnih manjina. Kao {to je pokazala presuda u predmetu Sejdi} - Finci, za{tita interesa jedne grupe mo`e podrivati interese drugih. Dodao je da je razvijanje modernog evropskog koncepta gra|anstva jedan od na~ina za rje{avanje ove kontradikcije.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.