OSAM GODINA ZATVORA ZA PROIZVODNJU I [VERC DROGE

Oslobodjenje - - CRNA HRONIKA -

Satko Keki}, koji je nepravomo}no osu|en i u predmetu Ramo Brki}, dobio pet godina, dok su ostali osu|eni na po 12 mjeseci zatvora

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je prvostepenu presudu kojom su Satko Keki}, Amir Fazli}, D`elad Pali} i Zuhra Keki} ogla{eni krivim za krivi~no djelo neovla{teni promet opojnim drogama te osu|eni na ukupno osam godina zatvora.

Izricanju presude u ~etvrtak prisustvovali su samo Satko Keki} i njegov advokat Fahrija Karkin, dok ostalo troje nije pristupilo.

Sud je Keki}u izrekao kaznu zatvora u trajanju od pet godina, a Fazli}u, Pali}u i Zuhri Keki} po godinu. Keki}u }e u izre~enu kaznu biti ura~unato vrijeme koje je proveo u pritvoru, a svima im je izre~ena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, te obaveza nadokna|ivanja tro{kova krivi~nog postupka.

Produ`en pritvor

Tako|er, Sud je donio rje{enje kojim se Keki}u produ`ava pritvor, a koji mo`e trajati najdu`e devet mjeseci, odnosno do 24. januara 2015. godine, odnosno do upu}ivanja na izdr`avanje kazne zatvora.

Podsjetimo, Satko Keki}, njegova majka Zuhra, te Almir Fazli} i D`elad Pali} se terete da su se od septembra do decembra pretpro{le godine kao organizivana grupa bavili proizvodnjom i me|unarodnom preprodajom marihuane.

Keki} je, slijedom ove presude, osu|en jer je od septembra do decembra pretpro{le godine organizovao grupu u BiH i Sloveniji, koja se bavila proizvodnjom te me|unarodnom prodajom i prevozom marihuane. Drogu je prodavao svom dugogodi{njem saradniku iz Slove- nije, kao i drugim osobama iz zemalja EU. Fazli} i Pali} su postali ~lanovima grupe, dok je Satkova majka posredovala u me|unarodnoj prodaji. Slijede}i Satkove upute, Fazli} i Pali} su nakon {to je on pribavio opremu, instalirao laboratoriju i pou~io ih uzgoju, uzgajali marihuanu u Pali}evoj porodi~noj ku}i u mjestu Glavica kod Velike Kladu{e, a Keki} je za to vrijeme uglavnom boravio u Sloveniji.

Foto: Sud BiH

Advokat Fahrija Karkin i Satko Keki} na izricanju presude

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.