DA^I] VODI SPOLJNE POSLOVE, TASOVAC ]UTI

Oslobodjenje - - REGION - Jelena ALEKSI]

Vlada }e imati 16 resora, dva ministra bez portfelja i, naravno, premijera. Ivan Tasovac, ministar kulture, nijednom se otkako je krenula postizborna ra~unaljka nije izjasnio o prijedlogu da ostane na funkciji ministra

dela mogla napisati, ali jeste obja{njenje za{to Vu~i} na ~elo tri resora koja }e praviti i trpeti velike promene stavlja nestrana~ke ljude - stru~njake.

Na ~elu srpskih finansija bi}e i dalje Lazar Krsti}, doveden u septembru nakon rekonstrukcije Vlade, dok }e nova vlada biti oja~ana sa jo{ dve nestrana~ke li~nosti: Kori Udovi~ki i Du{anom Vujovi}em. Udovi~koj }e u zadatak biti povereno Ministarstvo za dr`avnu upravu i lokalnu samoupravu, dok }e dugogodi{nji ekspert Svetske banke Vujovi} preuzeti mesto ministra privrede. Doktora Zla- tibora Lon~ara Vu~i} }e predlo`iti za ministra zdravlja. [to se ti~e ~lanova Srpske napredne stranke, u novoj vladi sede}e Nikola Selakovi}, vode}i kao i do sada Ministarstvo pravde, kao i Vanja Udovi~i}, koji ne}e seliti iz kabineta ministra omladine i sporta. Jadranka Joksimovi} bi}e ministarka bez portfelja zadu`ena za evrointegracije, {to je nekada bio socijalista Branko Ru`i}. Zorana Mihajlovi}, potpredsednica SNS-a, seli sa mesta ministarke energetike na ~elo resora saobra}aja, infrastrukture i gra|evinarstva, a naprednjak Bratislav Ga{i} na mesto ministra odbrane.

Nekada{nji predsednik Skup{tine Neboj{a Stefanovi} zameni}e posle {est godina ministrovanja unutra{njim poslovima Ivicu Da~i}a, lidera Socijalisti~ke partije Srbije.

Ili} za vanredne situacije

Da~i} }e u naredne ~etiri godine biti ministar spoljnih poslova, a njegov strana~ki kolega Aleksandar Anti} pove{}e resor energetike i rudarstva. Za ministra poljoprivrede i za{tite `ivotne sredine Vu~i} je predlo`io Sne`anu Bogosavljevi}-Bo{kovi} (SPS).

[to se ti~e koalicionih partnera naprednjaka, oni daju Rasima Ljaji}a, koji ostaje na mestu ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, a Aleksandar Vulin }e ubudu}e brinuti o socijali, radu i zapo{ljavanju. Novi ministar prosvete bi}e Sr|an Vrbi}. Velimir Ili} bi}e najverovatnije ministar bez portfelja zadu`en za vanredne situacije. Pod znakom pitanja je mesto ministra kulture, na kojem bi trebalo da ostane Ivan Tasovac, ali se on jo{ nije o tome izjasnio, kao {to se ama ba{ nijednom re~ju nije osvrnuo na predlo`enu kandidaturu od kako su zavr{eni izbori, a od prvog dana se pominje kao novi-stari ministar.

Tasovac: Novi-stari ministar kulture?

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.