Izlaz nije u {tampanju novca

Oslobodjenje - - REGION - Boris Vuj~i}

Guverner HNB-a Boris Vuj~i} komentirao je za Dnevnik 3 HRT-a najavu uvo|enja poreza na kamate na {tednju od 1. sije~nja 2015.

“Ako zakon bude donesen po rezidencijalnoj osnovi, ne bi trebalo do}i do odljeva {tednje u inozemstvo, pogotovo ako }e stopa oporezivanja biti 12 posto, jer ona ne bi u~inila atraktivnijim ulaganja u inozemstvu, gdje su kamatne stope ni`e. Ako do|e do izlijevanja depozita u dionice ili obveznice, to bi s jedne strane utjecalo na djelomi~nu promjenu pasive banaka, a s druge strane bi poduze}ima otvorilo mogu}nost alternativnih oblika financiranja”, kazao je Vuj~i}.

Na pitanje da komentira navode da je HNB pasivan u vo|enju monetarne politike, guverner je odgovorio kako zakonski nije dozvoljeno da se monetarna politika koristi za reprogramiranje javnoga du- ga. “Likvidnost mo`emo kreirati i na druge na~ine, ali za to su potrebni preduvjeti. Opasno je ljudima poru~ivati da je rje{enje u monetarnoj politici, treba rije{iti realne probleme, a ne izlaz tra`iti u {tampanju novca”, rekao je.

Gra|anima je poru~io da se definitivno ne trebaju bojati inflacije. Ona je trenutno niska, a u 2015. }e ostati ispod prosjeka od posljednjih godina. Kuna je stabilna i takva }e ostati. Stabilna kuna je osnova za makroekonomsku sigurnost, dodao je.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.