POTICANJE RAZVOJA I ZAPO[LJAVANJA U USK-u

Ukupna vrijednost projekta 626.220 eura Bolje poslovno okru`enje

Oslobodjenje - - BIZNIS I EKONOMIJA - A. Pe.

Razvoj inovacija i privla~enje investicija u Unsko-sanskom kantonu - BINOVA naziv je projekta koji finansira Evropska unija, a koji je protekle sedmice prezentiran u Biha}u.

Projekt }e u periodu od 1. januara 2014. do 31. januara 2016. implementirati Razvojna agencija USK-a sa partnerima Vladom USK-a, Op}inom Bosanska Krupa, Centrom za promociju lokalnog razvoja PLOD iz Biha}a i Tehni~kim fakultetom u Biha}u. Ostale op}ine iz Unsko-sanskog kantona imaju mjesto i ulogu u projektu kao pridru`eni ~lanovi.

Centar u 2015.

Najve}i dio projektnih aktivnosti odnosi se na uspostavu Centra za podr{ku inovacijama u poslovnoj zoni Pilana u Bosanskoj Krupi (BSC - Business Support Center), koji }e pru`ati ~itav niz programa podr{ke malom i srednjem preduzetni{tvu.

Kako je za Oslobo|enje ka- zao Kasim [ertovi} iz pres-slu`be Op}ine Bosanska Krupa, poslovna zona Pilana je u izgradnji. Naime, u njoj ve} rade odre|eni poslovni objekti, dok su neki u izgradnji. Me|utim, sam objekat u kojem bi trebao biti smje{ten Centar je star i devastiran i potrebna je njegova potpuna obnova.

Eldin Begi} iz Razvojne agencije USK-a kazao nam je da bi Business Support Center sa radom trebao da po~ne tokom 2015. godine.

"Centar }e pru`ati usluge podr{ke malim i srednjim preduze}ima koje }e se ogledati u obuci radnih snaga, zna~i edukacija radne snage prema potrebama tr`i{ta rada, zatim uspostava tehni~ke pomo}i malim i srednjim preduze}ima prilikom apliciranja na odre|ene projekte. Tako|er, tu su konsultantske usluge, te po- dr{ka preduze}ima u primjeni standarda i novih tehnologija i druge usluge", kazao je Begi}.

Kvalitetnije usluge

Sve mjere podr{ke bi}e dostupne svim privrednim subjektima u USK-u, a cilj projekta je, kako je istaknuto tokom prezentacije, da se stimulira ekonomski razvoj i zapo{ljavanje u USKu pobolj{anjem poslovnog okru`enja i operativnog okvira za malo i srednje preduzetni{tvo kroz bolju infrastrukturu i pru`anje kvalitetnijih usluga.

Projektne aktivnosti trebale bi za rezultat imati pove}anje zaposlenosti u sektoru malog i srednjeg preduzetni{tva za 10 posto u periodu 2014 - 2018. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 626.220 eura, od ~ega 76 posto finansira EU kroz IPA 2011.

Uspostava Centra za podr{ku inovacijama u Bosanskoj Krupi

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.