Pobolj{ati tr`i{nu poziciju mljekare

Oslobodjenje - - BIZNIS I EKONOMIJA - Mi. D.

U radnoj posjeti Zeni~koj industriji mlijeka (ZIM) boravio je Bruno Boji}, dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Tom prilikom direktor ZIM-a Hajrudin Skender, sa ~lanovima uprave dru{tva, prezentirao je poslovne rezultate ZIM-a d.d. Zenica, te planove za naredni period sa posebnim akcentom na investicije u sferi za{tite `ivotne sredine (rje{avanje problema tehnolo{kih otpadnih voda i zamje- na kotla na ~vrsto gorivo kotlom na plin), te izgradnju savremenog pogona za proizvodnju sira.

"Razgovaralo se i o proizvodnim kapacitetima i mogu}nostima ZIM-a za pobolj{anje pozicije na tr`i{tu, te aktualnoj situaciji i problemima sa kojima se susre- }u na{i kooperanti, proizvo|a~i mlijeka i doma}i prera|iva~i. Boji} je izrazio spremnost VTKBiH da pomogne ZIM-u u rje{avanju ovih pitanja", saop{tili su iz zeni~ke firme.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.