Dobavlja~ima du`ni oko pola miliona KM

Oslobodjenje - - SARAJEVSKA HRONIKA - E. A.

Imamo veliki dug za higijenski materijal i dobavlja~ nam je obustavio isporuku. Osim toga, dugujemo za odr`avanje objekata i za lo`-ulje, kazala je Jovanovi} - Halilovi}

JU Djeca Sarajeva ve} dugo ima problema sa dobavlja~ima, jer im duguju oko pola miliona KM. Kako je kazala Mirjana Jovanovi} - Halilovi}, direktorica ove ustanove, taj dug je nastao zbog toga {to im Vlada KS-a nije prebacivala sredstva.

Trezorsko poslovanje

- Mi smo na trezorskom sistemu poslovanja i na{a ustanova u~estvuje sa 53 posto svojih sredstava, a 47 posto dotira Vlada KS-a. Ovo su dugovanja koja su se nakupila u pro{loj godini, jer Vlada ne pla}a redovno na{im dobavlja~ima. Imamo veliki dug za higijenski materijal i dobavlja~ nam je obustavio isporuku. Osim toga, dugujemo za odr`avanje objekata i za lo`ulje. Sre}om sa hranom nemamo problema, iako i za to imamo dug. Me|utim, dobavlja~i koliko-toliko imaju razumijevanja jer su u pitanju djeca, istakla je Jovanovi} - Halilovi}.

S obzirom na ova dugovanja, direktorica Jovanovi} - Halilovi} se nada da ne}e do}i u pitanje rad vrti}a.

Bez deficita

- Do sada nije bilo problema, tako da se nadam da rad ustanove ne}e biti upitan. Smatram da bi stanje trebalo biti bolje. Moram ista}i da smo mi jedina odgojno-obrazovna ustanova u KS-u koja nije imala deficita ni na jednoj stavci, navela je Jovanovi} - Halilovi}.

[to se ti~e pla}anja roditelja, ona je navela da i tu ima ponekih du`nika, ali da generalno oni izmiruju svoje obaveze prema ovoj ustanovi.

- Trudimo se da kontaktima sa roditeljima skrenemo pa`nju da se treba na vrijeme pla}ati na{a usluga, tako da tu nema nekih problema. Uglavnom, do sada nismo morali otkazivati ugovore zbog nepla}anja, rekla je Jovanovi} - Halilovi}.

U~enici pripremili kulturno-zabavni program

Rad vrti}a ne bi trebao do}i u pitanje

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.