Pove}ati ekonomi~nost i efikasnost u radu

Oslobodjenje - - SARAJEVSKA HRONIKA - E. A.

U toku je izrada elaborata kojim }e se analizirati potrebe i postoje}i resursi, te ponuditi plan aktivnosti za realizaciju projekta

Na posljednjoj sjednici Gradskog vije}a Sarajeva usvojena je odluka o pristupanju izradi projekta slu`bene elektronske komunikacije GV-a. Kako je kazao Rasim Ga~anovi}, direktor Zavoda za informatiku i telematiku Grada Sarajeva, ovaj projekt se uvodi s ciljem pove}anja transparentnosti, ekonomi~nosti i efikasnosti u radu GVa, uz primjenu Zakona o elektronskom potpisu u uvjetima rada GV-a.

- Na ovaj na~in `elimo posti}i br`u interakciju izme|u vije}nika i drugih sudionika, transparentnost za javnost, te smanjenje tro{kova rada GV-a. U toku godine se isprinta nekoliko stotina hiljada stranica i za to se tro{e ogromni novci, pojasnio je Ga~anovi}.

Za prvu fazu predla`e se izrada elaborata kojim }e se analizirati potrebe i postoje}i resursi, te koriste}i najbolja iskustva sli~nih institucija i EU smjernice u ovom polju, ponuditi rje{enja s planom aktivnosti i dinamikom anga`iranja finansijskih, materijalnih i kadrovskih resursa potrebnih za realizaciju projekta.

- U toku je izrada elaborata koji }e se pred vije}nicima na}i na razmatranju na sjednici u junu. Tada }e Vije}e dati kona~nu odluku da li da se ide u im- plementaciju ovog projekta ili ne. Sredstva za realizaciju projekta osigurat }e se po usvajanju elaborata i to rebalansom bud`eta Grada Sarajeva za ovu godinu, rekao je Ga~anovi}.

Planom aktivnosti uz elaborat provjerit }e se rok za po~etak funkcije projekta, a namjera je da to bude od 1. januara 2015. godine.

Cilj posti}i br`u interakciju izme|u vije}nika i drugih sudionika

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.