JUBILARNI SUSRETI BIBLIOTEKARA SLAVISTA

Oslobodjenje - - KULTURA - An. [IMI]

Dje~ija ~itaonica Biblioteke Sarajeva i Alma Me{i} ovogodi{nji su dobitnici nagrade/ stipendije Fondacije “Kemal Bakar{i}”

Ve} godinama su Me|unarodni susreti bibliotekara slavista neodvojivi dio Me|unarodnog sajma knjige u Sarajevu, a ove su stigli i do svojeg jubileja - desetogodi{njice i sukladno tome ovogodi{nja im je tema “Utopija i distopija bibliotekarstva: 10 godina unatrag i naprijed”.

Otvorenje

Otvorenje Susreta je ve~eras, u 19 sati, u Umjetni~koj galeriji BiH, a njihov radni dio prote}i }e u tri sesije, na kojima }e se govoriti o tome {ta se uradilo u proteklih 10 godina u bibliotekama u regionu, zatim o “Bibliothecca Futura: Futuristi~ki pogled na bibliotekarstvo 2024”, a tre}a sesija, “Eseji u spomen i ~ast Kemala Bakar{i}a”, posve}ena je prerano preminulom profesoru Filozofskog fakulteta UNSA dr. Kemalu Bakar{i}u, koji je, uz prof. dr. Roberta Doniu i Dragana Markovi}a, utemeljitelj Susreta.

Kako je i poznato, u sklopu Susreta dodjeljuju se i nagrade Fondacije “Kemal Bakar{i}”, a ove godine, odlukom UO Fondacije, laureti su Dje~ija ~itaonica Biblioteke Sarajeva i Alma Me{i} koja je s prosje~nom ocjenom 9,6 zavr{ila studij bibibliotekarstva i povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu UNSA.

Iako do sada nije bilo uobi~ajeno da se nagrada Fondacije dodjeljuje instituciji, Dje~ija ~itaonica Biblioteke Sarajeva, navedeno je u obrazlo`enju, predstavlja jedan od “svijetlih primjera vi{estruke uloge biblioteke u dru{tvu, ali i va`nosti kreativnog i motiviranog pristupa samih bibliotekara. Ovo odjeljenje svakodnevno organizira zanimljive sadr`aje za djecu (radionice, obilje`avanje va`nih datuma, kreativne i obrazovne igre...), kako bi im pribli`ili va`nost ~itanja i obrazovanja, ali i kako bi ih privukli s ulice u biblioteku”.

Laureatkinja

Navode}i istra`iva~ki anga`man Alme Me{i}, u obrazlo`enju UO Fondacije “Kemal Bakar{i}”, izme|u ostalog, ka`e se: “Na pro{logodi{njim Susretima prezentirala je projekat izgradnje digitalnog repozitorija radova studenata Filozofskog fakulteta u Sarajevu, a posebice je va`no napomenuti kako ju je njezina intenzivna, izvannastavna suradnja na projektima prof. dr. Senade Dizdar i dr. Lejle Hajdarpa{i} izravno nominirala za ovogodi{nju laureatkinju...”.

Susreti se odr`avaju u organizaciji Fondacije “Kemal Bakar{i}” (Sarajevo), Central and Eastern European Online Library (Frankfurt a/M, Njema~ka), Filozofskog fakulteta UNSA i IKD University press (Sarajevo), a Organizacijskim odborom predsjedava dr. Robert Donia, prof. sa Michigan University Ann Arbor USA.

S jedne od radionica Dje~ije ~itaonice Biblioteke Sarajeva

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.