MRAK UPALIO MA[TU

Oslobodjenje - - ENJE - Mr. S.

Jedva ~ekam, vi{e jedva nego ~ekam, ka`e Marko Proki}, a vjerovatno bi to bio adekvatan na~in da se isprati prva samostalna izlo`ba jednog od omiljenih ilustratora u regionu. Izlo`ba “Osam i trideset” otvorena je sino} u Showroomu Deseenu u Sarajevu (Kolodvorska 3B).

Na poziv Ene Boji~i}, direktorice Showrooma, ovaj originalni, sada ve} svojevrsni feel good brand, radove predstavlja u jedinstvenom ambijentu nedavno otvorenog prostora.

Poruke koje Proki} ilustrira su, kako i sam ka`e, pro`ivljene i pre`ivljene. To se upravo ~ini jednim od klju~nih elemenata u gotovo nepodno{ljivoj lako}i poistovje}ivanja s autorovom jutarnjom mrzovoljno{}u, eksplicitnom ili implicitnom melankolijom, osje}ajima nedostajanja, dosa- de ili bolne svijesti o rutini svakodnevice. To su kratki ali sadr`ajni, op}eniti ali odre|eni, smije{ni ali istovremeno i tu`ni otkucaji emotivnih i razumskih impulsa svakoga od nas. Proki} stvara galeriju osje}aja iz vlastitoga prostora i oni postaju djelidbeni atom u komunikaciji sa svakim interaktivnim subjektom.

Dana{nji moderni komunikacijski kanali Facebook, Twitter, Instagram preplavljeni su njegovim porukama poput: “Mene sramota koliko mi treba{“, “Jednom sam tako hteo da ka`em volim te, a iza{lo je dobar dan”, “Mrak upalio ma{tu”...

Ovaj beogradski ilustrator je do sada izlagao, {to samostalno, {to grupno, u Beogradu, Zagrebu i Montpellieru, Skoplju, Novom Sadu, Berlinu, New Yorku...

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.