DONIJELI DU[E U kutu pune dvorane, sjedila je ona ista Jasna. @ena Rasimova. Majka tri prekrasne k}eri, imaju i unu~icu, a o~ekuju jo{ dvije... U prvim redovima, premda krhkog zdravlja: Bogi} Bogi}evi} (dovezao ga i vratio dr. Mile Lasi}), njihov vjen

Oslobodjenje - - ENJE -

set dvije godine svako jutro i{ao u Op}inski komitet SK-a, onako kako drugi ljudi odlaze u svoja poduze}a, a `ene u obli`nju Trikota`u plesti ga}e ili druge `ene u Lastu praviti kola~e i peciva. Kako se Rasim, kad se pozdravio s logorskim ~uvarom - s kojim je naravski dotle bio prijatelj, a ni nakon toga mu nije bio neprijatelj - ujedno zauvijek pozdravio i sa svakom vra`jom politikom, kako je kampirao u tom Dretelju, pa kasnije u mostarskom Heliodromu, a da jebenog helikoptera nigdje nije vidio, kako je radio kao zidarski pomo}nik u Njema~koj, pa neko vrijeme i kao komercijalist u nekoj tekstilnoj industri-

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.