Vladaju}i odgovorni za primitivizam u RS-u

Oslobodjenje - - U @I@I -

Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenovi} optu`io je vladaju}e stranke u RSu - Savez nezavisnih socijaldemokrata, Demokratski narodni savez i Socijalisti~ku partiju da su najodgovorniji za zadu`enje RS-a koje je u ovoj godini pre{lo pet milijardi, nezaposlenost, sveop{ti kriminal i korupciju u RS-u i, kako je naveo, odre|enu vrstu primitivizma koji je zavladao RS-om: - Odgovorni su za veliki lopovluk i prevare, tvrdi on i navodi da se nasuprot ovim strankama nalazi opozicioni blok - Savez za promjene, koji }e, uvjeren je, pobijediti na oktobarskim izborima i zaustaviti ekonomski i moralni pad u RS-u.

To {to tu`ila{tva nisu odgovorila na {est krivi~nih prijava koje su predstavnici PDP-a podnijeli prije godinu i po, zahtijevaju}i da se ispita prodaja Robne ku}e Boska, Oslobo|enja iz Isto~nog Sarajeva, slu~aj Hidrogradnje Pale, dnevnih novina Fokus, [uma RS-a i izgradnja objekta u Banjoj Luci od firme Grand Trade, Borenovi} je prokomentirao rije~ima da “SNSD, izgleda, kontrolira i nekoliko tu`ilaca u pravosudnim institucijama u RS-u”.

- Borenovi} je istakao da je “zavladao i strah kod vladaju}ih stranaka od odgovornosti koja }e vrlo brzo biti utvr|ena”, te da im se nakon formiranja Saveza za promjene javljaju ~asni ljudi iz SNSD-a “kojih je sramota politike koju vodi danas RS”: - Svi s po{tenim namjerama su dobro do{li, ali nema mjesta za one koji su se ogrije{ili o zakon i koji su zloupotrijebili bud`et i interese gra|ana, naveo je Borenovi}, koji je optu`io SNSD da je jo{ 2005. godine izrazio spremnost da BiH ima jednog predsjednika dr`ave, da su pojedinci iz te stranke pisali i tzv. ustav BiH 2006.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.