Savez za promjene je savez za dokazane prevare

Oslobodjenje - - U @I@I -

^lan Glavnog odbora SNSD-a Sta{a Ko{arac izjavio je ju~e da savez okupljen oko SDS-a, PDP-a i NDPa sigurno nije savez za promjene nego savez za dokazane prevare: “Ne mo`e nas niko ubijediti da mo`emo da govorimo o Savezu za promjene sa Mirkom [arovi}em”, rekao je Ko{arac na konferencije za novinare u Isto~nom Sarajevu.

Prema njegovim rije~ima, gra|ani Isto~nog Sarajeva dobro poznaju [arovi}evo politi~ko predstavljanje u institucijama RS-a i BiH: “Svi mi dobro znamo kako je u to vrijeme zavr{ena sudbina privrede srpskog Sarajeva i ako su to promjene, onda to dovoljno govori o jo{ jednom poku{aju prevare gra|ana RS-a”, naveo je Ko{arac, napomenuv{i da je u vrijeme kada je [arovi} obavljao zna~ajne politi~ke funkcije, uga{eno na desetine firmi i da je bilo mnogo pronevjera gra|evinskog materijala i nafte u okviru projekta izgradnje s. Sarajeva.

Prema Ko{arcu, ni lider PDP-a Mladen Ivani} ne mo`e da realizuje najavljene promjene, jer je njego- va stranka u Isto~nom Sarajevu za gra|ane uradila jako malo. Za njega, ni Ivani} nije ni{ta bolji bio ni na funkciji ministra inostranih poslova BiH, jer je tolerisao mnogobrojne incidente i diplomatske skandale bo{nja~kih ambasadora, a posebna pri~a je prenos nadle`nosti sa RS-a na BiH, u ~emu je lider PDP-a, tako|e, u~estvovao.

Ko{arac je o{tro kritikovao i lidera NDP-a Dragana ^avi}a, za kojeg je rekao da ga hvali samo biv{i visoki predstavnik u BiH Paddy Ashdown, koji ga do`ivljava kao najboljeg politi~ara za BiH: “Nama ne treba najbolji politi~ar za BiH, nego za RS, kakav je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a”, poru~io je Ko{arac.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.