“ DOMA]I IZDAJNICI”

Oslobodjenje - - DOGA\AJI - G. KATANA

Novinarka Dragica Vukalo ve} sedam godina vodi pravnu bitku sa mati~nom ku}om Radiotelevizijom RS-a kako bi sa radnog mjesta sekretarice bila vra}ena u redakciju informativnog programa. Njen jedini “grijeh” bio je {to je kao urednica informativnog programa Radija RSa odbila da ispo{tuje naredbu rukovodstva i ukine kontaktprogram u kojem se gra|anima davala mogu}nost da komentari{u aktuelna de{avanja.

No, Vukalo je samo jedan od primjera sa kojim se sve problemima susre}u novinari u ovom entitetu. Politi~ki pritisci i napadi na novinare i medijske ku}e koje nisu u slu`bi aktuelne vlasti dio su svakodnevnice, pa im je stoga jedina utjeha ~injenica da gra|ani u BiH ipak najvi{e vjeruju medijima.

Povjerenje gra|ana

Na debati Novinarstvo, javno mnijenje i medijske slobode, koju su u Banjoj Luci organizovali Udru`enje BH novinari i Fondacija “Freidrich Ebert”, u okviru istra`ivanja o percepciji javnosti prema medijima, ~ak 85 posto gra|ana RS-a smatra da

U pritiscima na novinare prednja~i Milorad Dodik, koji se ne libi ni najbrutalnijih verbalnih uvreda na ra~un novinara iz medijskih ku}a koje nisu pod njegovom kontrolom NEMA SOLIDARNOSTI I me|u samim novinarima izgubila se solidarnost, pa napadi na kolege postaju prihvatljiv vid pona{anja politi~ara

mediji u ovom bh. entitetu nisu slobodni.

Kako se predizborna kampanja bude zahuktavala, ~ulo se u Banjoj Luci, to }e i pritisak na medije biti sve ve}i. I kao da to nije dovoljno, istakla je Vukalo, me|u samim novinarima izgubila se solidarnost, pa napadi na kolege postaju prihvatljiv vid pona{anja politi~ara.

[utnja?!

U pritiscima na novinare prednja~i predsjednik RS-a i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji se ne libi ni najbrutalnijih verbalnih uvreda na ra~un novinara iz medijskih ku}a koje nisu pod njegovom kontrolom. Otuda je na sramotu cjelokupne javnosti i mogu}e da se pojedini mediji poput BN TV i web portala Buka na|u na crnoj listi “doma}ih izdajnika i ru{itelja RS-a”, koja je objavljena na zvani~noj stranici SNSD-a.

Marijana [ar~evi}, predsjednica Sindikata novinara i grafi~kih radnika RS-a, navela je da je u RSu sindikalno organizovano samo 40 posto medijskih ku}a. Ali i u njima, istakla je [ar~evi}, prava novinara se kr{e na svakom koraku od neredovnih plata, ukidanja prava na godi{nji odmor i slobodne dane. “Novinari nisu spremni da javno progovore o stanju u kojem rade i krajnje je vrijeme da se zapitamo {ta smo spremni uraditi sami za sebe”, upozorio je predsjednik Kluba novinara Banja Luka Sini{a Vukeli}.

^ak 85 posto gra|ana RS-a smatra da mediji u ovom bh. entitetu nisu slobodni

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.