Ki{a (ne) smeta sanaciji

Oslobodjenje - - DOGA\AJI - S. K.

Gra|evinski radnici su ju~er, uprkos obilnim ki{nim padavinama, radili na sanaciji dijela magistralnog puta Tuzla - Zvornik u kalesijskom naselju Babaji}i, kojeg je nedaleko od tunela ^aklovi}i skoro potpuno presjeklo klizi{te. Kako smo ve} objavili, klizi{te je u Babaji}ima uni{tilo magistralni put, {to ote`ava odvijanje saobra}aja na jednom od najprometnijih puteva u dr`avi.

S obzirom na to da je ki{a i ju~er padala, te da je situacija na terenu sve gora, nadle`ni su suge-

Sugerisano da voza~i kamiona i autobusa koriste alternativni put preko naselja Dubrave kod @ivinica

risali da voza~i kamiona i autobusa koriste alternativni put preko naselja Dubrave kod @ivinica. Putni~ki automobili }e danas najvjerovatnije mo}i koristiti ovaj put, dok }e ostali u~esnici u saobra}aju morati koristiti put koji je du`i desetak kilometara.

Lokalitet gdje se aktiviralo klizi{te je u proteklih 15-ak godina saniran i rekonstruisan prakti~no svake godine i to iz istog razloga. Gra|evinske firme i nadle`ni jo{ nisu na{li rje{enje za klizi{te na ovom dijelu magistralnog puta.

Ina~e, ju~er je odr`ana vanredna sjednica Op}inskog {taba Civilne za{tite Tuzla, na kojoj je zbog obilnih ki{nih padavina progla{eno stanje prirodne nesre}e. U nekim naseljima je do{lo do uru{avanja zemlje, klizi{ta i poplava, a presje~eno je vi{e putnih komunikacija.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.