Ukradene dvije tone bronze u Bratuncu

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

Poslanica SDS-a u PSBiH Aleksandra Pandurevi} rekla je ju~er, javlja Srna, da su u Tehni~kom remontnom zavodu u Bratuncu ukradene dvije tone bronze, podsje}aju}i da je tu fabriku naoru`anja kupila kompanija iz Johanesburga uz saglasnost Vlade i NSRS-a: “Firma iz Ju`noafri~ke Republike obavezala se da }e za deset mjeseci sukcesivno izmiriti obaveze prema 136 radnika, a rije~ je o zaostatku plate za 13 godina unazad. Do danas te obaveze nisu izmirene. Ra~uni TRZ-a su blokirani”, tvrdi Pandurevi}, dodaju}i da je MUP primio brojne krivi~ne prijave radnika, ali ni na jednu od njih nije reagovao, kao ni ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske @eljko Kova~evi}. Pandurevi} tvrdi i to da je na asfaltiranju puta Drinja~a - Skelani ukradeno 25 miliona KM.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.