Kongres dijaspore od 6. do 8. juna

Oslobodjenje - - DOGA\AJI -

U Sarajevu od 6. do 8. juna ove godine u organizaciji Svjetskog saveza dijaspore BiH bit }e odr`an 7. kongres dijaspore Bosne i Hercegovine.

Pokrovitelji Kongresa su predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Poziv za pokroviteljstvo upu}en je ~lanu Predsjedni{tva BiH Neboj{i Radmanovi}u. Tema Kongresa je Dr`ava BiH i njena dijaspora: Jednosmjerna ulica ili zajedni~ka budu}nost, a podteme su Ulaganje u BiH: Izazovi i mogu}nosti, Iseljeni{tvo i izbori u BiH 2014. godine.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.