IVO KOM[I] NE GOVORI ISTINU

Oslobodjenje - - REAGIRANJA - Hasan IBRAHIMPA[I], dipl. ing. arh. “Safege”

Po{tovani gradona~elni~e, Va{e izjave na sjednici Gradskog vije}a odr`anoj 23. 4. 2014. godine koje su citirane u dnevnim novinama “da ste imali problema sa nadzornim timom iz firme ‘Safege’ koji su iz nekog razloga odugovla~ili”, a“izvo|a~radovatvrdidasesvemo`e na vrijeme zavr{iti” (“Dnevni avaz”,24. 4. ‘14.), te “kako je vrijeme odmicalo,nadzorniorganEuropske komisije tra`io je da se radovi produ`e za dva mjeseca” (“Oslobo|enje”, 24. 4. ‘14.), nekorektne su, ne odgovaraju istini te dezavui{u kako vije}nike tako i javnost te neopravdano nanose {tetu firmi “Safege”.

lako ste i po~etkom aprila davali sli~neizjaveo“de`urnomkrivcu,na{em ~ovjeku koji radi za Europsku komisiju” (interpretacija na TV Sarajevo), ili “o otvorenom opstruiranju od strane nadzora” koji “stalno praviopstrukcije”teda}esekoncert Be~ke filharmonije, planiran za 28. 6. 2014., odr`ati “ukoliko nadzor Europske komisije ne produlji rok” (BHT1 - emisija “Kona~no petak”), nisam tome poklanjao posebnu pa`nju.

Me|utim, ponovno imenovanje firme “Safege” kao nekoga ko je u su{tini protiv Va{ih planiranih akcija oko sve~anog otvaranja Vije}nice i proslave Dana Europe, zahtijeva odgovor jer ne odgovara istini.

1. Zahtjev za produ`etak radova u trajanju od 3 mjeseca tra`io je

“Vije}nica }e biti otvorena 9. maja”; Oslobo|enje, 24. april/travanj 2014. godine

izvo|a~radova“Unigradnja”DDSarajevo, a ne nadzorni tim “Safege” kako plasirate informaciju.

Nadzorni tim “Safege” je reducirao tra`eni produ`etak. Izvo|a~ je potpisao ugovor sa Delegacijom Europske unije u BiH, gdje je definisan 4. juli 2014. kao rok zavr{etka radova. Sa ovim ste upoznati.

2. Zahtjev za produ`etak radova uslovljen je izuzetno velikim ka{njenjem radova na fasadi koje je finansirala Gradska uprava (radovi III faze). Ovi radovi, kojima je objekat trebao biti zatvoren te tako ste~eni normalni uslovi za unutarnje radove IV faze, trebali su biti zavr{eni u aprilu 2012. (prije dvije godine), okon~anisu(unajve}emprocentu) u januaru ove godine. Sa ovim ste upoznati.

3. Zahtjev za produ`etak radova uslovljen je i izuzetno velikim uve}anjem ugovorenih vrsta radova od kojih su neki, kao slikarska i gipsana dekoracija, zahtijevali specifi~ne uslove rada (temperatura, vla`nost i si). Sa ovim ste upoznati.

4. Va{e optu`be o na{em opstruiranju nemaju nikakvog upori{ta. “Safegeu” je, izme|u ostalog, bilo fi- nansijski povoljnije da se radovi zavr{e i prije ugovornog roka.

5. Da li znate da zaklju~no sa 24. aprilom2014.jo{uvijeknismodobilivalidnudokumentacijuzavanjsko ure|enje oko Vije}nice? Ovi radovi nisu bili u osnovnom ugovoru sa izvo|a~emradova,iistetektrebadefinisati. Da li znate svu problematiku oko sanacije krova Vije}nice i obima potrebnih radova, koji tako|enisubiliuosnovnomugovoru.

6. Za Upotrebnu dozvolu koju izdaje nadle`no ministarstvo, nadzorni tim “Safege” zajedno sa izvo|a~em ostvario je saradnju sa ~lanovima Komisije za tehni~ki pregleduokvirimaiobimukojijerealan - neki ~lanovi su ve} “kompletirali” svoje izvje{taje ili su u potpunosti upoznati sa stvarnom situacijom na gradili{tu. Ali, nemojte o~ekivati da }e “Safege” ili ~lan nadzornog tima izdati “izvje{taj o izvr{enom nadzoru nad gra|enjem” ({to je zakonski uslov za tehni~ki pregled), ako oni zaista nisu i izvedeni. Radovi nisu i ne}e biti kompletirani do 4. maja ove godine kakodajeteinformacije,aovonezavisi od nadzornog tima, ve} od izvo|a~a radova, odnosno situacije o mogu}nostima izvo|enja preostalihradova.Na~lanovimaKomisije za tehni~ki pregled je odluka da u skladu sa tehni~kom i zakonskom regulativom, analiziraju svoje izvje{taje.

7. Nemate razloga da se bojite da li }e nadzor opstruirati 28. 6. 2014., odnosnokoncertBe~kefilharmonije, kako rekoste u emisiji “Kona~no petak”. Sa g. Kukri} Dejanom smo dogovorili nekoliko operativnih stvari oko TV prenosa koje mi mo`emo pripremiti (definisani uslovi za smje{taj tehni~kog osoblja, muzi~ara, dirigenta, opreme i sl). To je u~injeno i prije Va{eg u~e{}a u emisiji “Kona~no petak”.

8. Vezano za Dan Europe i “opstrukcije”,predlo`io bih Vam da u arhivi BHT1 potra`ite snimak prve proslave ovog europskog praznika u razru{enoj Vije}nici te saslu{ate govorg.Kre~mera,tada{njegambasadora Delegacije EC u BiH.

I na kraju, po{tovani gradona~elni~e, budite uvjereni da }e nadzorni tim “Safege”,koji sa~injavaju jedan ~lan istog akademskog zvanja kao i Vi, iskusni in`enjeri raznih struka sa desetogodi{njim praksama u realizaciji objekata, sve u~initi da se IV faza izvede i prije ugovorom definisanog roka. Uostalom, ovaj isti tim je vodio i rekonstrukciju Vije}nice u Novom Gradu za koju je izvr{en tehni~kiprijemiizdataUpotrebnadozvola bez i jedne zamjerke.

@elim Vas informisati da je “Safege” kvalitetno i u ugovornom roku izveo i prethodne dvije faze rekonstrukcije Vije}nice finansirane od Europske unije i to: I faza: Konstruktivna sanacija (period decembar 1999-maj2000)iIIfaza:Rekonstrukcija kamene strukture centralnog atrija (period novembar 2002 - decembar 2003), kamene ograde atrija (period decembar 2003 - mart 2004).

S po{tovanjem,

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.