POVREDE I SPECIFI^NO P

Zlostavljana i zanemarena djeca imaju specifi~no pona{anje i emoc uspjeh u {koli. Razvijaju se poreme}aji hranjenja, sklonost uzimanju

Oslobodjenje - - CRNA HRONIKA -

O nasilju nad djecom u BiH, uglavnom, malo se govori i pi{e, a i to obi~no onda kada se desi neki eklatantan slu~aj. Da su djeca `rtve, primijeti se tek kada nastupe posljedice, jer ~ak i kada se desi, svjedoci ga jednostavno ne znaju prepoznati, a jo{ manje znaju kako reagovati. Upravo zato tim na{ih stru~njaka izradio je Smjernice za postupanje u slu~ajevima nasilja nad djecom.

Dje~ak u domu

Rukovode}i se upravo Smjernicama, rukovodstvo O[ “Fatima Guni}”krajemmartajeodmahreagovalo nakon {to je u {koli primije}eno da je jedan dje~ak `rtva nasilja u porodici. Podsjetimo, radi se o devetogodi{njaku kojeg je maltretirala majka D. H, ina~e pripadnica Policijske uprave Kakanj. Nedugo nakon toga, Op}inski sud u Sarajevu donio je privremenu mjeru kojom se dje~ak privremeno izmje{ta iz porodice u Dje~iji dom na Bjelavama, a majci je zabranjeno da mu se pribli`ava i da ga uhodi.

Hajrudin ]uprija, direktor O[ “Fatima Guni}”, isti~e da je to bio prvislu~ajdajenastavnoosobljete {koleprimijetilonasiljenaddjecom.

“Mi smo tokom zimskog raspusta organizovali ciklus predavanja radi unapre|ivanja rada nastavnika iz raznih oblasti, pa i u vezi s prevencijom nasilja u {koli, kao i u vezi s nasiljem nad djecom puteminterneta.Svaovapredavanja organizovali smo i roditeljima u skladu sa Smjernicama, koje su usvojenenadr`avnomnivou.Precizna su uputstva kako postupati akosedesinasiljeu{koliiizvannje. Navedeno je ko se prvi poziva, pa tako ako se nasilje desilo u ku}i, ne pozivaju se roditelji nego socijalni radnici i policija, kao i Hitna pomo},akojedijetepovrije|eno.Na{ajezakonskaobavezadaovoura- dimopouputamauSmjernicama”, poja{njava ]uprija.

Dje~akkojijebio`rtvanasilja,kakosaznajemo,jo{jeuDje~ijemdomu na Bjelavama i jo{ nije po{ao u {kolu, ali se {kola zauzela da ne zaostane u obrazovnom procesu.

Prema rije~ima Elmedina Muratbegovi}a, profesora na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, jednog od autora Smjernica za postupanje u slu~ajevima nasilja nad djecom u BiH, one su stru~ni dokument koji je vizueliziran postupaju}im hodogramima za sektor obrazovanja, socijalne za{tite, zdravstva i policije.

“Prvenstveni cilj je da se pru`i konkretna pomo} stru~noj javnosti da lak{e razumije procedure, ali i {iroj javnosti da mo`e pratiti postupak tretiranja djece `rtava nasilja, ali i izvr{ilaca takvih an- tisocijalnih pona{anja”,pojasnio je Muratbegovi}

U Smjernicama za postupanje u slu~ajevima nasilja nad djecom navodi se da javnost nerijetko pod nasiljem nad djecom podrazumijeva sve ono {to fizi~ki boli, kao {to su {amar, udarac rukom, kai{em ili ne~im drugim. Zajedni~ko svim oblicima nasilja nad djecom danas je tradicija zlostavljanja koja se prenosi s generacije na generaciju, s roditelja na dijete, sa izvr{ioca na `rtvu zlostav- ljanja. Zna~ajan broj onih koji danas zlostavljaju i sami su bili zlostavljani u djetinjstvu.

Udaranje, zaklju~avanje...

“Problem tjelesnog, emocionalnog i seksualnog zlostavljanja djece prisutan je manje-vi{e u svim sredinama, skriva se i dr`i kao porodi~na tajna, ali sve vi{e i kao tajna ostalih dru{tvenih grupa, kao {to su {kole, sportski klubovi i sli~no”, navodi se u Smjernicama.

Prihva}ene su i definicije ~etiri posebna tipa zlostavljanja djeteta: fizi~ko, seksualno, psiholo{ko nasilje i zanemarivanje djeteta. U pojedinim klasifikacijama izdvaja se i ekonomska eksploatacija, kao poseban oblik zloupotrebe djeteta, a u novije vrijeme izdvajaju se i vr{nja~ko nasilje te nasilje putem savremenih informacijskih tenologija.

U 90 posto slu~ajeva zlostavlja~i djece su mu{karci

Elmedin Muratbegovi}, jedan od autora Smjernica za postupanje u slu~ajevima nasilja nad djecom

Hajrudin ]uprija: Na{a je zakonska obaveza da reagujemo

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.