MUJ^INOVI] PONOVO OPTU@EN ZA PREPRODAJU HEROINA

Oslobodjenje - - CRNA HRONIKA - M. M.

•Od oktobra pro{le do marta ove godine ve}em broju korisnika prodavao heroin po cijeni od 40 do 50 KM po gramu •Protiv optu`enog se ve} vodi postupak zbog istog krivi~nog djela, a koji je u fazi glavnog pretresa

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda Br~ko distrikta potvrdio je optu`nicu protiv Sefera Muj~inovi}a (50), koju je br~ansko Tu`ila{tvo protiv njega podiglo 14. aprila, zbog sumnje da se posljednjih nekoliko mjeseci u Br~kom protivpravno bavio prodajom heroina.

On se, naime, tereti da je od oktobra pro{le, pa do 4. marta ove godine, kada je uhap{en, od njemu poznate osobe nabavljao i ve}em broju korisnika prodavao heroin, po cijeni od 40 do 50 KM po gramu.

Preduzetim istra`nim radnjama utvr|ena je osnovana sumnja da je Muj~inovi} drogu prepakivao u pvc-paketi}e skrivaju}i je u ku}i u kojoj stanuje. Pretresom ku}e u Br~kom, izvr{enim 4. aprila, u ladici elektri~ne pe}i prona|eno je i privremeno oduzeto 18 pvc-paketi}a sa drogom, ukupne mase 4,2 grama, dok je u spava}oj sobi, u usisiva~u, skrivao 16 pvc-paketi}a, ukupne mase 43,5 grama.

Pored toga, prona|eno je i privremeno oduzeto blizu stotinu neiskori{tenih pvc-vre}ica za pakovanje droge i jedna digitalna vaga.

Ovo je, ina~e, druga optu`nica koja je u posljednjih nekoliko mjeseci podignuta protiv Muj~inovi}a zbog prodaje heroina.

Naime, krajem pro{le godine Tu`ila{tvo distrikta ga je tako|er optu`ilo da je preprodavao heroin, zajedno sa njegovim saizvr{iocem A. K. (26) i to tako {to bi kupci nakon telefonskih narud`bi preuzimali drogu u njegovoj ku}i gdje bi ostavljali novac. Pored toga, drogu su i odnosili kupcima, tako {to bi prilikom prenosa A. K. drogu dr`ao u ustima, da bi je u slu~aju otkrivanja gutanjem mogao sakriti ili uni{titi. Pored heroina, optu`eni se terete i za preprodaju marihuane, koja je sa sjemenkama ove biljke, materijalom za pakovanje droga i preko 50 grama heroina prona|ena prilikom pretresa ku}e provooptu`enog, koji je izvr{en sredinom pro{le godine.

Ovaj postupak se nalazi u fazi glavnog pretresa.

Muj~inovi} se nalazi u pritvoru, koji mu je odre|en na prijedlog Tu`ila{tva zbog dokazane opasnosti od ponavljanja krivi~nog djela.

Tu`ila{tvo Br~ko

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.