Hiljade ljudi odalo po~ast Titu

Oslobodjenje - - REGION -

verzama i prijeporima me|u povjesni~arima i suvremenicima Titovog doba zbog njegove uloge u komunisti~kim zlo~inima, ji slavio dan mladosti, pohode hiljade ljudi iz biv{e SFRJ odaju}i po{tovanje Titu, kojeg ubrajaju me|u najistaknutije lidere i dr`avnike jedne epohe.

Pokret nesvrstanih

Njegovo ime se, osim uz komunisti~ki i partizanski pokret, te antifa{isti~ku borbu koja je tokom Drugog svjetskog rata presudno uticala na ure|enje i postojanje biv{e SFRJ, vezuje i za osnivanje Pokreta nesvrstanih. Taj pokret je bio svojevrstan balans izme|u Istoka i Zapada, {to je u tada{njim me|unarodnimokolnostima imalo veliki zna~aj.

Titovom pogrebu u Beogradu 8. maja 1980. godine prisustvovalo je vi{e od 200 visokih du`nosnika, {efova dr`ava ili vlada i visokih izaslanstava iz 127 zemalja.

Po{tovaoci iz svih krajeva biv{e Jugoslavije

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.